About PRP Project

Policy-Research Platform(PRP) เป็นโครงการที่สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จัดตั้งขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะผลักดันให้เกิดการเชื่อมโยงภาควิจัยกับภาคนโยบาย เพื่อเป็นกลไกในการส่งผ่านองค์ความรู้จากการวิจัยที่สกว.มีอยู่ไปสู่หน่วยงาน/องค์กร หรือบุคคลที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบายสาธารณะของประเทศ โดยเชื่อว่า ข้อมูลและความรู้ที่มาจากกระบวนการวิจัยที่เป็นวิทยาศาสตร์ เป็นข้อมูลและความรู้ที่มีความน่าเชื่อถือ และน่าจะได้ถูกนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของการกำหนดนโยบายสาธารณะ หรือใช้ในการแก้ปัญหา และพัฒนาประเทศต่อไป