โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย (The Policy-Research Platform (PRP) Project) ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นกลไกเชิงสถาบันของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการส่งผ่านข้อมูล/ข้อค้นพบจากงานวิจัยของ สกว. ไปสู่ฝ่ายนโยบาย ซึ่งประกอบด้วยผู้กำหนดนโยบาย และผู้ดำเนินนโยบาย โครงการ PRP ได้เริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2553