โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย (The Policy-Research Platform (PRP) Project) ถูกจัดตั้งขึ้นเพื่อให้เป็นกลไกเชิงสถาบันของสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในการส่งผ่านข้อมูล/ข้อค้นพบจากงานวิจัยของ สกว. ไปสู่ฝ่ายนโยบาย ซึ่งประกอบด้วยผู้กำหนดนโยบาย และผู้ดำเนินนโยบาย โครงการ PRP ได้เริ่มดำเนินงานอย่างเป็นทางการมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2553

ที่มาของโครงการ PRP เกิดจากดำริของอดีตผู้อำนวยการ สกว. ศ.ดร.ปิยะวัฒน์ บุญ-หลง และผู้อำนวยการฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1) สกว. ในขณะนั้น คือ รศ.ดร.ศิริพร วัชชวัลคุ ที่มีความประสงค์ให้ สกว. มีกลไกที่เป็นทางการที่จะขับเคลื่อนให้งานวิจัยที่ สกว. ให้การสนับสนุนถูกส่งไปถึงหน่วยงานภาคนโยบายโดยตรง ด้วยเหตุนี้ หน่วยการเชื่อมโยงกับภาคนโยบายจึงถูกสร้างขึ้นภายใต้การดูแลของฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ

ต่อมาในสมัยของ ศ.ดร.สวัสดิ์ ตันตระรัตน์ เป็นผู้อำนวยการ สกว. โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย ถูกยกระดับให้เป็นโครงการประสานงาน และอยู่ภายใต้การกำกับดูแลของรองผู้อำนวยการ สกว. ซึ่งในสมัยนั้น คือ รศ.ดร.พีรเดช ทองอำไพ

ปัจจุบัน โครงการ PRP ดำเนินการมาแล้ว 5 ปี และมีกิจกรรมในการเชื่อมโยงกับหน่วยงานภาคนโยบายเป็นจำนวนมาก ในสมัยของผู้อำนวยการ สกว. คนปัจจุบัน ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ มีจุดเน้นให้โครงการ PRP มีการเชื่อมโยงกับผู้กำหนดนโยบายมากขึ้น โดยมีดำริให้โครงการฯ สนับสนุนข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาร่างกฎหมายของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ โดยการสนับสนุนดังกล่าวดำเนินการผ่านสำนักวิชาการ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ซึ่งเป็นหน่วยงานที่ให้ความร่วมมือกับ สกว. ในการส่งผ่านงานวิจัยไปสู่ฝ่ายนิติบัญญัติ

 

โครงการ PRP มีกิจกรรมหลักในการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย 5 กิจกรรม ได้แก่

1. การประชุมเวที สกว. (TRF Forum) ซึ่งเป็นการประชุมขนาดเล็ก (โดยปรกติมีผู้เข้าร่วมประชุมประมาณ 30-40 คน) จัดขึ้นเป็นประจำทุกเดือน ในประเด็นการประชุมที่เฉพาะเจาะจง ผู้เข้าร่วมการประชุมประกอบไปด้วยกลุ่มบุคคล 4 กลุ่ม ได้แก่ นักวิชาการ/นักวิจัย ผู้กำหนดนโยบาย ภาคเอกชน และสื่อมวลชน เป้าหมายของ TRF Forum คือ เพื่อให้เกิดการเชื่อมโยง และแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดระหว่างนักวิชาการ/นักวิจัย และผู้กำหนด/ผู้ปฏิบัตินโยบาย ประเด็นที่เลือกมาเป็นหัวข้อในการอภิปรายใน TRF Forum แต่ละครั้งเป็นประเด็นการวิจัยที่ สกว. ให้การสนับสนุน หรือ เป็นประเด็นที่มีความสำคัญ (Hot Issue) ในช่วงเวลาใดเวลาหนึ่ง

2. การจัดทำจดหมายข่าว TRF Policy Bulletin ซึ่งถูกจัดทำและเผยแพร่เป็นประจำทุกเดือน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) เผยแพร่บทสรุปจากการประชุมเวที สกว. (2) Update กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยเชิงนโยบายของ สกว. และ (3) แนะนำงานวิจัยเชิงนโยบายของ สกว. (ที่เป็น Final Report แล้ว) กลุ่มเป้าหมายหลักของการเผยแพร่จดหมายข่าวคือ หน่วยงานภาครัฐ สื่อมวลชน และบุคคลทั่วไป

3. การจัดทำวารสาร The TRF Forum  ซึ่งเป็นวารสารที่จัดทำขึ้นทุกๆ 3 เดือน โดยรวมเอาบทบรรยายของวิทยากร และ/หรือ การอภิปรายของผู้เข้าร่วมการประชุม TRF Forum มาสรุปและเรียบเรียงให้อยู่ในรูปบทความทางวิชาการ ซึ่งใน TRF Forum แต่ละครั้งจะมีบทความที่ได้อย่างน้อย 1 บทความ เมื่อจัด Forum ไป 3-4 ครั้ง จะได้บทความอย่างน้อย 5-6 บทความ ซึ่งสามารถนำมาจัดทำในรูปแบบวารสารเพื่อตีพิมพ์เผยแพร่ กลุ่มเป้าหมายการเผยแพร่วารสารนี้ไม่ได้จำกัดอยู่เพียงหน่วยงานภาครัฐ แต่ยังรวมถึงสื่อมวลชน นักศึกษา นักวิชาการ และสาธารณชนทั่วไปด้วย

4. การจัดทำเอกสาร TRF Policy Brief ซึ่งเป็นเอกสารที่มีเนื้อหาสั้น กระชับ ตรงประเด็น และให้ข้อเสนอเชิงนโยบาย จัดทำในรูปแบบของจุลสาร การจัดทำ TRF Policy Brief มาจากแนวคิดที่ว่า เอกสารงานวิจัยของ สกว. ที่มีอยู่เป็นเอกสารที่มีเนื้อหายาว (เกือบทุกฉบับมีความยาวกว่า 100 หน้าขึ้นไป) และมีความเป็นวิชาการสูง ซึ่งทำให้ไม่เกิดแรงจูงใจกับผู้กำหนด/ดำเนินนโยบายในการที่จะนำผลการวิจัยไปใช้ประโยชน์ ดังนั้น TRF Policy Brief จึงถูกทำขึ้นในลักษณะของบทสรุปเชิงนโยบายที่มีเนื้อหาสั้น กระชับ มีความยาวประมาณ 5-8 หน้า และพยายามนำเสนอเนื้อหาในรูปแบบที่ให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่ายขึ้น

5. กิจกรรมการเผยแพร่ข้อมูล ซึ่งได้ดำเนินการในสองรูปแบบ คือ

5.1 การจัดส่งเอกสารโครงการ ไปยังภาคส่วนต่างๆ โดยตรง ได้แก่

  • ภาคนโยบาย ประกอบด้วย ฝ่ายกำหนดนโยบาย (วุฒิสภาและสภาผู้แทนราษฎร) และ ฝ่ายดำเนินนโยบาย (หน่วยงานราชการ และรัฐวิสาหกิจ)
  • ภาคเอกชน ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับประเด็นหลักของเอกสาร เช่น Policy Brief ที่เกี่ยวกับข้อตกลงการค้าเสรี (FTA) จะถูกแจกจ่ายไปยังสภาหอการค้า และสภาอุตสาหกรรม เป็นต้น
  • นักวิชาการ นักศึกษา สื่อมวลชน และประชาชนทั่วไป โดยที่เอกสารทุกฉบับของโครงการจะถูกส่งไปยังห้องสมุดของมหาวิทยาลัย และหนังสือพิมพ์ต่างๆเพื่อให้เกิดการเผยแพร่ต่อไป

5.2 การเผยแพร่ข้อมูลทางเว็บไซต์ของโครงการ โดยโครงการ PRP ได้จัดทำเว็บไซต์ของโครงการ (http://prp.trf.or.th) เพื่อให้เป็นอีกช่องทางหนึ่งในการเผยแพร่ข้อมูลและสิ่งพิมพ์ของโครงการ เว็บไซต์นี้ได้เชื่อมโยงกับเว็บไซต์หลักของ สกว. ซึ่งผู้ที่สนใจจะสามารถดาวน์โหลดเอกสารของโครงการได้ผ่านทางเว็บไซต์นี้