1. เพื่อเป็นกลไกหนึ่งของ สกว. ในการผลักดันผลงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
  2. เพื่อสร้างการเชื่อมโยงระหว่าง สกว. กับหน่วยงานภาคนโยบาย โดยเน้นในกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับการส่งผ่านงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบาย
  3. เพื่อติดตามระดับและแนวทางการใช้ประโยชน์ในเชิงนโยบายจากงานวิจัยของ สกว.
  4. เพื่อให้เผยแพร่องค์ความรู้จากงานวิจัย สกว. สู่สาธารณชน