ปัจจุบัน โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย (Policy-Research Platform: PRP) แนวทางดำเนินงานดังต่อไปนี้

 1. การจัดการประชุม เวที สกว. (TRF Forum)
 • จะมีการจัด TRF Forum เป็นประจำทุกเดือน เหมือนที่ดำเนินการมาแล้ว และ
 • จะมีการจัด TRF Forum ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการกำหนดนโยบาย (เช่น สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา) หรือ สื่อมวลชน ซึ่งกิจกรรมนี้อาจขึ้นอยู่กับความสนใจและความพร้อมของหน่วยงานดังกล่าว

 

 1. การจัดการประชุมเวทีสาธารณะ สกว. (TRF Public Forum)
 • จะมีการจัดประชุมเพื่อตีแผ่ประเด็นสาธารณะที่เชื่อมโยงกับประเด็นปฏิรูป โดยมีวัตถุประสงค์ให้ประเด็นปฏิรูปที่ สกว. ต้องการผลักดันอยู่ในความสนใจและการรับรู้ของสื่อมวลชนและสาธารณชน
 • การประชุมนี้จะเป็นการประชุมขนาดใหญ่ โดยเชิญภาคส่วนที่เกี่ยวข้อง (โดยเฉพาะสื่อมวลชน) เข้าร่วมการประชุม วัตถุประสงค์หลักคือการสร้างการรับรู้ของสาธารณะ

 

 1. การจัดทำวารสาร TRF Forum
 • จะมีการจัดทำวารสาร The TRF Forum เป็นรายไตรมาส เพื่อเป็นเอกสารเผยแพร่สำหรับสาธารณชนทั่วไป

 

 1. การจัดทำจดหมายข่าว TRF Policy Bulletin
 • จะมีการจัดทำจดหมายข่าว The Policy Bulletin ทุกครั้งหลังการจัดประชุม TRF Forum เพื่อสรุปและเรียบเรียงประเด็นสำคัญจากการประชุม และส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา

 

 1. การจัดทำเอกสารบทสรุปเชิงนโยบาย (TRF Policy Brief)
 • จะมีการจัดทำเอกสารบทสรุปเชิงนโยบายตามที่ได้ดำเนินการมา เนื่องจากยังมีความจำเป็นและความต้องการจากภาครัฐที่จะได้รับเอกสารที่เป็นการสรุปและสังเคราะห์งานวิจัย

 

 1. การจัดทำฐานข้อมูลงานวิจัยเพื่อการใช้ประโยชน์
 • จะมีการจัดทำฐานข้อมูล (ในระบบเว็บไซด์) โดยจัดหมวดหมู่งานวิจัยของ สกว. ตามประเด็นการปฏิรูปที่อยู่ในความสนใจฝ่ายนโยบายและสาธารณชน  
 • การจัดทำฐานข้อมูลดังกล่าวมีวัตถุประสงค์เพื่ออำนวยความสะดวกในการสืบค้นข้อมูลจากงานวิจัยเชิงนโยบายของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำนโยบาย

 

 1. การเผยแพร่ข้อมูล
 • การเผยแพร่ข้อมูลผ่าน Website โดยโครงการฯมีแผนที่จะปรับปรุงเว็บไซด์เพื่อให้มีการเข้าถึงฐานข้อมูลงานวิจัยเชิงนโยบายได้ง่ายขึ้น
 • การจัดส่งเอกสาร/สิ่งพิมพ์ถึงหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์โดยตรง ซึ่งเป็นกิจกรรมที่ดำเนินการอยู่แล้ว

 

 1. การติดตามผล/ประเมินผลการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของ สกว.
 • จะมีการสำรวจและรายงานผลการใช้ประโยชน์จากงานวิจัยของ สกว. ทุกๆ 6 เดือน เพื่อให้ทราบว่า หน่วยงานต่างๆได้ใช้ประโยชน์จากงานวิจัย สกว. หรือไม่ อย่างไร และในระดับใด นอกจากนั้น ยังเพื่อให้ทราบถึง feedback จากหน่วยงานผู้ใช้ประโยชน์เหล่านั้น เพื่อนำมาเป็นฐานในการปรับปรุงการดำเนินงานของโครงการฯ และเป็นข้อมูลให้กับ สกว. ต่อไป