ผู้ประสานงาน

 

           S__5611525

            อาจารย์ ดร.ภาคภูมิ ทิพคุณ

                        อาจารย์ประจำวิทยาลัยสหวิทยาการ

                        มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์          

 

                     

ผู้ช่วยผู้ประสานงาน

 

           S__7520259

            อาจารย์ ดร.สุดสวาสดิ์ ดวงศรีไสย์

                        อาจารย์ประจำภาควิชาพฤกษศาสตร์

                        คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

  

 

เจ้าหน้าที่สำนักประสานงาน

 

      S__5611524

 1. นางสาวแพรว ศิริพรกิตติ           

   

   

   

  • ธุรการโครงการ
  • การจัดประชุม
  • การเผยแพร่เอกสารสิ่งพิมพ์โครงการ

 

 

      S__5611526

 1. นางสาวสุนิษา ฝึกฝน

   

   

   

  • สำรวจการใช้ประโยชน์งานวิจัย
  • จัดทำฐานข้อมูล

 

 

      S__5611523

 1. นางสาวฐิตาพร ฤกษะสุต

   

   

   

  • Webmaster
  • เผยแพร่ข้อมูลโครงการ
  • จัดทำฐานข้อมูล