โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย

สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)

ชั้น 14 อาคาร เอส เอ็ม ทาวเวอร์ 979/17-21 ถนนพหลโยธิน แขวงสามเสนใน
เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400

โทรศัพท์  0 2278 8200 ต่อ 8329
โทรสาร 0 2298 0032


นายภาคภูมิ ทิพคุณ (ผู้ประสานงานโครงการ)
Email: phakpoom1977@gmail.com; phakpoom@trf.or.th

น.ส.แพรว ศิริพรกิตติ (ผู้ช่วยผู้ประสานงาน)
Email: phraew09@hotmail.com


Subject*
Name*
Email Address*
Message*