The TRF Forum ปีที่ 4 เล่มที่ 13/2556

อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเป็นอุตสาหกรรมที่มีความสำคัญต่อการพัฒนาประเทศเป็นอย่างมาก โดยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวได้สร้างมูลค่าเพิ่มให้กับระบบเศรษฐกิจไทยถึงปีละประมาณ 3.2-3.7 แสนล้านบาท หรือคิดเป็นประมาณ 4% ของผลผลิตมวลรวมภายในประเทศ นอกจากนี้ภาคการท่องเที่ยวยังก่อให้เกิดการจ้างงานและการสร้างมูลค่าเพิ่มต่อเนื่องไปยังภาคการผลิตและบริการอื่นๆ อีกมากมาย

ด้วยความสำคัญของภาคการท่องเที่ยวดังกล่าว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยการสนับสนุนของสำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) จึงได้ริเริ่มชุดโครงการวิจัยด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยวขึ้น โดยมีวัตถุประสงค์หลักคือ (1) เพื่อพัฒนาฐานข้อมูลในการพัฒนาการท่องเที่ยวของประเทศ (2) เพื่อศึกษา/สร้างองค์ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารจัดการการท่องเที่ยว และ (3) เพื่อเสริมสร้างศักยภาพของประเทศในการบริหารจัดการการท่องเที่ยวในรูปแบบต่างๆ ซึ่งขณะนี้มีโครงการวิจัยที่อยู่ในแผนการดำเนินงานกว่า 120 โครงการ ซึ่งบางโครงการได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วและบางโครงการยังอยู่ในระหว่างการดำเนินงาน

ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนสิงหาคม 2556 สกว.ได้คัดเลือกชุดโครงการวิจัยจำนวน 15 ชุดโครงการที่ดำเนินงานภายใต้กรอบการวิจัยด้านการบริหารจัดการการท่องเที่ยว มานำเสนอข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายในการประชุมเวที สกว. (TRF Forum) 4 ครั้ง ชุดโครงการวิจัยทั้ง 15 ชุดได้ถูกแบ่งเป็น 4 กลุ่มตามประเด็นสำคัญเพื่อนำเสนอใน TRF Forum ในแต่ละครั้งประกอบด้วย (1) การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับ AEC (2) การพัฒนาการท่องเที่ยวเพื่อสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนให้กับชุมชน (3) การท่องเที่ยวทางเลือก (Alternative Tourism) และ (4) การจัดการสิ่งแวดล้อมเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืน

วารสาร The TRF Forum ฉบับนี้ ได้นำบทสรุปสาระสำคัญที่ได้จากการอภิปรายของวิทยากรในการประชุม TRF Forum ทั้ง 4 ครั้งมารวบรวมไว้เพื่อการค้นคว้า/อ้างอิง ซึ่งหากผู้อ่านท่านใดมีความสนใจในรายละเอียดเพิ่มเติม หรือ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ ก็สามารถติดต่อโดยตรงได้ที่ฝ่ายอุตสาหกรรม (ฝ่าย 5) ของ สกว.

 

ภาคภูมิ ทิพคุณ

บรรณาธิการ