Year Journal Issue Journal Name
2559 TRF Forum ปีที่ 6 ครั้งที่ 12 TRF Forum ปีที่ 6 ครั้งที่ 12 เรื่อง “การแก้ปัญหาเรื่องข้าวอย่างยั่งยืน: สหกรณ์และนวัตกรรมคือทางออก”
2559 TRF Forum ปีที่ 6 ครั้งที่ 11 TRF Forum ปีที่ 6 ครั้งที่ 11 เรื่อง “เกษตรไทยไร้สารเคมี? ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับการจัดการศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
2559 TRF Forum ปีที่ 6 ครั้งที่ 10 TRF Forum ปีที่ 6 ครั้งที่ 10 เรื่อง “ชาติพันธุ์สัมพันธ์กับทรัพยากรรังนกแอ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”
2559 TRF Forum ปีที่ 6 ครั้งที่ 9 TRF Forum ปีที่ 6 ครั้งที่ 9 เรื่อง “การทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมเเละป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย”
2559 TRF Forum ปีที่ 6 ครั้งที่ 8 TRF Forum ปีที่ 6 ครั้งที่ 8 เรื่อง “ปฏิรูปนิวซีแลนด์: นัยยะสำคัญต่อประเทศไทย”
2559 TRF Forum ปีที่ 6 ครั้งที่ 7 TRF Forum ปีที่ 6 ครั้งที่ 7 เรื่อง ประชุมวิชาการ ทอพ. 16 องค์กรของรัฐที่จัดตั้งขึ้นตามพระราชบัญญัติเฉพาะ ครั้งที่ 4  หัวข้อ “ประชารัฐร่วมใจ สู่สังคมสูงวัยอย่างมีคุณภาพ”
2559 TRF Forum ปีที่ 6 ครั้งที่ 6 TRF Forum ปีที่ 6 ครั้งที่ 6 เรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับผู้พิการและผู้มีความบกพร่องในการเรียนรู้”
2559 TRF Forum ปีที่ 6 ครั้งที่ 4 เเละ 5 TRF Forum ปีที่ 6 ครั้งที่ 4 เเละ 5 เรื่อง “การแก้ปัญหาเรื่องข้าวอย่างยั่งยืน: สหกรณ์และนวัตกรรมคือทางออก”
2559 TRF Forum ปีที่ 6 ครั้งที่ 3 TRF Forum ปีที่ 6 ครั้งที่ 3 เรื่อง “การยื้อแย่ง เปลี่ยนมือ ถือครอง และการใช้ที่ดิน: สถานการณ์ ปัญหา และทางออกจากกรณีศึกษาพื้นที่ชายแดนอีสาน”
2559 TRF Forum ปีที่ 6 ครั้งที่ 2 TRF Forum ปีที่ 6 ครั้งที่ 2 เรื่อง “เศรษฐกิจสามจังหวัดชายแดนใต้: ความเข้มแข็งท่ามกลางความไม่สงบ?”