TRF Forum ปีที่ 6 ครั้งที่ 2 เรื่อง “เศรษฐกิจสามจังหวัดชายแดนใต้: ความเข้มแข็งท่ามกลางความไม่สงบ?”

โครงการ          การประชุมเวที สกว. (TRF Forum) เรื่อง “เศรษฐกิจสามจังหวัดชายแดนใต้: ความเข้มแข็งท่ามกลางความไม่สงบ?”

วัน/เวลา           วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 13.30–16.00 น.

สถานที่            ณ ห้องประชุม 1 สกว. อาคาร SM Tower ชั้น 14 (สถานีรถไฟฟ้าสนามเป้า)

ผู้รับผิดชอบ       โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย สกว.

หลักการและเหตุผล

          ปัญหาความไม่สงบในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้เกิดขึ้นยาวนานต่อเนื่องกว่าทศวรรษ ภาพที่เห็นผ่านสื่อมักจะเป็นภาพของความรุนแรงและความสูญเสียในชีวิตและทรัพย์สินของเหยื่อผู้เคราะห์ร้าย ภาพต่างๆ เหล่านี้ได้กลบภาพสถานการณ์ด้านเศรษฐกิจ การเมือง สังคมและวัฒนธรรมของคนในพื้นที่ไปโดยปริยาย ทำให้เมื่อสังคมรับรู้ข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ก็มักจะเข้าใจไปในเรื่องความไม่สงบในพื้นที่เป็นหลัก

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ให้การสนับสนุนโครงการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับพื้นที่สามจังหวัดชายแดนภาคใต้มาอย่างต่อเนื่อง โดยมีแนวคิดที่จะทำความเข้าใจสถานการณ์และบริบทของสามจังหวัดอย่างครอบคลุม เพื่อให้เกิดองค์ความรู้ที่จะนำไปสู่การแก้ปัญหาและพัฒนาพื้นที่อย่างถูกต้องและยั่งยืน นอกจากนี้ สกว. ได้สนับสนุนการทำวิจัยโดยคนในพื้นที่ซึ่งจะมีความรู้ความเข้าใจบริบทสังคมวัฒนธรรมมากกว่า อีกทั้งยังเป็นการพัฒนานักวิจัยในพื้นที่ให้มีความเข้มแข็งทางวิชาการอีกทางหนึ่งด้วย ที่ผ่านมา มีงานวิจัยหลายเรื่องที่พยายามสะท้อนภาพเศรษฐกิจและสังคมที่แตกต่างจากภาพที่เห็นผ่านสื่อมวลชน ซึ่งนักวิจัยในกลุ่มนี้เชื่อว่าการให้แสดงให้เห็นภาพสถานการณ์ของพื้นที่ที่เป็นจริงจะทำให้เกิดความเข้าใจปัญหาของสามจังหวัดได้ดียิ่งขึ้น และอาจนำไปสู่การปรับปรุงและเพิ่มประสิทธิผลของแนวทางการแก้ไขปัญหาและพัฒนาพื้นที่

          การประชุมเวที สกว. (TRF Forum) ที่จะจัดขึ้นในวันที่ 26 กันยายน 2559 จะเป็นการนำเสนอผลงานวิจัย 2 เรื่องที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ ซึ่ง สกว. ให้การสนับสนุน และผู้วิจัยได้ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว งานวิจัยดังกล่าวได้แก่

  1. ด่านเบตง : วิถีสู่ความแข็งแกร่ง

ศึกษาโดย อาจารย์นุรซีตา เพอแสละ (อาจารย์ประจำคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยหาดใหญ่)

  1. ตลาดนัดกลางคืนในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้: กรณีศึกษา อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี

ศึกษาโดย อาจารย์วิไลวรรณ กาเจร์ (อาจารย์ประจำคณะศิลปศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยฟาฏอนี)

          ทั้งนี้ สกว. เชื่อว่างานวิจัย 2 เรื่องนี้จะแสดงให้เห็นภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้นเกี่ยวกับสถานการณ์ในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้ และจะให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์กับฝ่ายที่เกี่ยวข้องกับนโยบายในสามจังหวัดดังกล่าวได้เป็นอย่างดี

 

 

วัตถุประสงค์ของการประชุม

  1. เพื่อนำเสนอผลการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับสถานการณ์ทางเศรษฐกิจในสามจังหวัดชายแดนภาคใต้
  2. เพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างผู้วิจัยและผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งจะนำไปสู่การเข้าใจปัญหาและสถานการณ์ในสามจังหวัดอย่างครอบคลุมยิ่งขึ้น อีกทั้งอาจนำไปสู่การตั้งโจทย์วิจัยที่เกี่ยวข้องประเด็นดังกล่าวในอนาคต

 

กำหนดการประชุม

วัน/เวลา           วันจันทร์ที่ 26 กันยายน 2559 เวลา 13.30–16.30 น.

สถานที่            ณ ห้องประชุม 1 สกว. อาคาร SM Tower ชั้น 14 (ใกล้กับสถานีรถไฟฟ้าสนามเป้า)

เวลา

กิจกรรม

13.00-13.30 น.

ลงทะเบียนและเปิดการประชุม

13.30-14.15 น.

(45 นาที)

นำเสนอผลการวิจัยเรื่อง “ด่านเบตง : วิถีสู่ความแข็งแกร่ง”

โดย  อาจารย์นุรซีตา เพอแสละ

14-15-14.45 น.

อภิปราย ถาม-ตอบ

14.45-15.30 น.

(45 นาที)

นำเสนอผลการวิจัยเรื่อง “ตลาดนัดกลางคืนในพื้นที่สถานการณ์ความไม่สงบในจังหวัดชายแดนภาคใต้: กรณีศึกษา อ.ยะหริ่ง จ.ปัตตานี”

โดย อาจารย์วิไลวรรณ กาเจร์

15.30-16.00 น.

อภิปราย ถาม-ตอบ

16.00 น.

สรุปและจบการประชุม

 


 

1 2
3 4
5 6
7 8
9 10
11 12 13