TRF Forum ปีที่ 6 ครั้งที่ 6 เรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับผู้พิการและผู้มีความบกพร่องในการเรียนรู้”

ตราสกว

 

โครงการ    การประชุมเวที สกว. (TRF Forum) เรื่อง “แนวทางการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับผู้พิการและผู้มีความบกพร่องในการเรียนรู้”
วัน/เวลา    วันจันทร์ที่ 6 มีนาคม 2560 เวลา 9.00 – 12.00 น.
สถานที่    ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 14 สกว. อาคาร SM Tower (สถานีรถไฟฟ้าสนามเป้า)
ผู้รับผิดชอบ    โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย สกว.


หลักการและเหตุผล

            คนพิการเป็นทรัพยากรบุคคลของสังคม หากได้รับการส่งเสริมที่ถูกต้อง ย่อมมีความรู้ ความสามารถ มีศักยภาพที่จะประกอบอาชีพ พึ่งพาตนเองและดำรงชีวิตอยู่ในสังคมอย่างมีเกียรติมีศักดิ์ศรีเท่าเทียมกับผู้อื่นในสังคม มีความสุข รวมทั้งสามารถสร้างสรรค์สังคม มีส่วนร่วมในการพัฒนาประเทศได้เช่นเดียวกับคนทั่วไป การจัดการศึกษาที่เหมาะสมเป็นอีกหนทางหนึ่งที่จะช่วยส่งเสริมพัฒนาคนพิการของแต่ละบุคคลได้ การจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ มุ่งเน้นการสร้างโอกาสทางการศึกษาที่เท่าเทียมกัน ทั้งการศึกษาในระบบ นอกระบบและตามอัธยาศัยต่อเนื่องตลอดชีวิต โดยยึดหลักการศึกษาเพื่อปวงชนที่ได้กำหนดไว้อย่างชัดเจนในรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พ.ศ. 2540 มาตรา 43 ซึ่งบัญญัติไว้ว่า “บุคคลย่อมมีสิทธิเสมอกันในการรับการศึกษาขั้นพื้นฐานไม่น้อยกว่า 12 ปี รัฐจัดให้อย่างทั่วถึงและมีคุณภาพโดยไม่เก็บค่าใช้จ่าย” ประกอบกับมาตรา 30 วรรค 3 บัญญัติไว้ว่า “การเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อบุคคลเพราะเหตุแห่งความแตกต่างในเรื่อง ถิ่นกำเนิด เชื้อชาติ ภาษา เพศ อายุ สภาพทางกายหรือสุขภาพ สถานะของบุคคลจะกระทำมิได้” นั่นหมายถึงประชาชนคนไทยทุกคนมีสิทธิเสมอกันทางการศึกษาขั้นพื้นฐาน ไม่ขึ้นกับฐานะ หรือสภาพความเจ็บป่วยทางร่างกาย รัฐต้องจัดสื่อ สิ่งอำนวยความสะดวกและความช่วยเหลืออื่นทางการศึกษาให้ จากนั้นได้มีการประกาศพระราชบัญญัติการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการ พ.ศ. 2551 ขึ้น เนื่องจากคำนึงถึงความแตกต่างในการจัดการศึกษาสำหรับคนพิการซึ่งมีลักษณะเฉพาะแตกต่างจากการจัดการศึกษาสำหรับบุคคลทั่วไป จึงจำเป็นต้องจัดให้คนพิการมีสิทธิและโอกาสได้รับการบริการและความช่วยเหลือทางการศึกษาเป็นพิเศษตั้งแต่แรกเกิดหรือพบความพิการ พระราชบัญญัติฉบับนี้ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อให้การบริการและให้ความช่วยเหลือแก่คนพิการในด้านการศึกษาให้เป็นไปอย่างทั่วถึงทุกระบบและทุกระดับการศึกษา 

            ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ให้การสนับสนุนชุดโครงการวิจัย “การปรับแต่งและอำนวยความสะดวกในการสอนคณิตศาตร์สำหรับผู้มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในห้องเรียนร่วม ระดับประถมศึกษา” และ “การออกแบบสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” ขณะนี้โครงการวิจัยทั้งสองเรื่องได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สกว. (โดย ฝ่ายชุมชนและสังคม และโครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย) จึงมีความประสงค์ที่จะจัดการประชุมเวที สกว. (TRF Forum) ขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยเฉพาะหน่วยงานภาคนโยบาย


วัตถุประสงค์

1. เพื่อนำเสนอผลการวิจัย ข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับการจัดการศึกษาพิเศษสำหรับผู้พิการ

2. เพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างนักวิจัยกับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงงานวิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และต่อการกำหนดโจทย์/ประเด็นวิจัยที่ต่อเนื่อง          


กำหนดการ

 

เวลา

กิจกรรม

9.30 – 9.45 น.

ลงทะเบียน

9.45 – 10.00 น.

กล่าวเปิดการประชุม โดย ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ (ผู้อำนวยการ สกว.)

 

ผู้ดำเนินรายการ : รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล (รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์และรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายชุมชนและสังคม สกว.)

10.00 – 10.30 น.

บรรยายเรื่อง “การปรับแต่งและอำนวยความสะดวกในการสอนผู้เรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ในห้องเรียนร่วมระดับประถมศึกษา”  โดย รศ.สร้อยสุดา วิทยากร สาขาวิชาการศึกษาพิเศษ คณะศึกษาศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

10.30 – 11.00 น.

บรรยายเรื่อง “การออกแบบสื่อเพื่อการจัดการเรียนรู้วิชาศิลปะ(ทัศนศิลป์) สำหรับนักเรียนตาบอดระดับมัธยมศึกษาตอนปลาย” โดย ดร.สัญชัย สันติเวส  คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น

11.00 – 12.00 น.

อภิปราย ถาม-ตอบ และสรุปประเด็นสำคัญ

12.00 น.

ปิดการประชุม

 

12 13
3 4
6 7
8 11
5 9
1 (2) 1 (1)

 


ภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/0B9C98OHn4mDtQXNPRkc2WWFUeE0?usp=sharing