TRF Forum ปีที่ 5 ครั้งที่ 10 เรื่อง “ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร : ข้อมูล ข้อเท็จจริงและประสบการณ์”

โครงการ : เวทีเสนาเรื่อง " ความสามารถในการแข่งขันของสินค้าเกษตร : ข้อมูล ข้อเท็จจริงและประสบการณ์ "

วันเเละเวลา : วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30-13.30 น.

สถานที่ : ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส พญาไท กรุงเทพฯ

ผู้รับผิดชอบ : โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย สกว.

……………………………………………………………………………………………………………………………

หลักการและเหตุผล

            ประเทศไทยมีความอุดมสมบูรณ์ทางด้านขนาดของพื้นที่ ทรัพยากรดินและน้ำ ซึ่งมีความได้เปรียบในการเพาะปลูกมากเมื่อเทียบกับหลายๆประเทศในภูมิภาค แต่กลับพบว่าผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรซึ่งเป็นประชากรหลักของประเทศส่วนใหญ่ยังคงมีฐานะยากจนอยู่ ความยากจนเป็นปัญหาสำคัญทางเศรษฐกิจ ที่มีความสัมพันธ์กับสังคม และการเมืองของประเทศไทยอย่างต่อเนื่อง การที่สังคมมีปัญหาความยากจนมากขึ้นเพียงใดย่อมส่งผลต่อความแตกต่างของความเป็นอยู่ของคนในสังคมทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำมากขึ้นเท่านั้น และในที่สุดอาจส่งผลกระทบต่อการพัฒนาประเทศในภาพรวมได้ การปฏิรูปการเกษตรจึงมีความจำเป็นอย่างยิ่งยวด ในเรื่องของสินค้าเกษตรนั้น พบว่ามักจะประสบปัญหาหลายประการ ทั้งในเรื่องของความผันผวนของราคาสินค้าเกษตรทั้งจากปัจจัยในประเทศและนอกประเทศ ขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลกลดลง มีต้นทุนการผลิตที่สูงขึ้น อันเนื่องมาจากปัญหาเรื่องเมล็ดพันธุ์ เรื่องการจัดการน้ำและปุ๋ย รวมไปถึงประสิทธิภาพการจัดการหลังการเก็บเกี่ยว โรคติดต่อในสัตว์เลี้ยงต่างๆ หากเกษตรกรไทยยังดำเนินการด้วยวิธีการแบบเดิมอยู่ ก็จะทำให้ไม่สามารถแข่งขันในตลาดโลกหรือแม้แต่กับประเทศเพื่อนบ้านได้ การทำการเกษตรแนวใหม่หรือ smart farming โดยใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยลดต้นทุนการผลิต และใช้เทคโนโลยีช่วยในการแปรรูปหรือสร้างผลิตภัณฑ์ใหม่ที่มีมูลค่าเพิ่ม เทคโนโลยีและนวัตกรรมจะทำให้เกิดการเปลี่ยนแปลงอย่างก้าวกระโดด จะเป็นทางออกที่ดีช่วยสร้างโอกาสใหม่ให้เกษตรกรและผู้ประกอบการรายย่อยให้มีความเข้มแข็งเพิ่มขี้นได้

            สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาเชิงลึกโดยได้ให้ทุนสนับสนุนในการทำวิจัยเพื่อพัฒนาสินค้าและผลิตภัณฑ์ทางการเกษตรด้านต่างๆ มาต่อเนื่องและยาวนานมากกว่า 10 ปี ทั้งนี้ อาจจะกล่าวได้ว่า สกว. ได้สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องสินค้าเกษตรในมิติต่างๆไว้เป็นอย่างมาก ด้วยเหตุนี้ โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย ของ สกว. จึงมีความประสงค์ที่จะจัดประชุมเวทีสาธารณะ สกว. (TRF Public Forum) ขึ้น เพื่อนำองค์ความรู้เหล่านั้นมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่เวทีดังกล่าว ถูกคาดหวังให้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวางระหว่างนักวิจัยสกว. นักวิจัยอิสระ ผู้นำทางด้านการเกษตร ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจ และผู้มีส่วนในการกำหนดนโยบายทั้งนี้จะมุ่งไปที่ประเด็นเกี่ยวกับแนวโน้มและกระแสความเปลี่ยนแปลงของสถานการณ์โลกที่จะมีผลกระทบต่อตลาดสินค้าเกษตรของประเทศไทย ปัญหาและความต้องการการปฏิรูปการเกษตร การใช้เทคโนโลยีและนวัตกรรมมาประยุกต์ใช้ในการเกษตรอย่างเป็นระบบเพื่อรับมือกับความท้าทายต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าสินค้าเกษตร เพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันในตลาดโลก และท้ายที่สุดเพื่อทำให้กลุ่มเกษตรกรรายย่อยที่เป็นหนึ่งในกลุ่มผลประโยชน์ที่มีอำนาจเจรจาน้อยนิดในสมการอำนาจทางการเกษตรที่ถูกจัดให้เป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางทางสังคม (Vulnerable groups) ได้รับความเป็นธรรมมากขึ้นจนกระทั่งมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นได้ ผลของการประชุม TRF Public Forum จะถูก นำไปสังเคราะห์และเรียบเรียงเพื่อนำเสนอเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

……………………………………………………………………………………………………………………………

วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานวิจัยของ สกว. สู่สาธารณะ
  2. เพื่อให้เกษตรกรผู้ประกอบการรายย่อย ตลอดจนภาคเอกชนรับทราบถึงองค์ความรู้ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่อาจเป็นทางเลือกในการเพิ่มผลผลิตหรือเพิ่มความสามารถในการแข่งขัน
  3. เพื่อนำเสนอทางเลือกเชิงนโยบายแก่หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำและดำเนินนโยบาย
  4. เพื่อให้ทราบถึงประเด็นใหม่ๆที่นักวิจัยหรือ สกว. สามารถนำไปกำหนดเป็นโจทย์วิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป
  5. เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกันของผู้เข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์ที่จะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของภาคการเกษตรไทย

……………………………………………………………………………………………………………………………

กำหนดการ

วัน/เวลา         วันพุธที่ 25 พฤศจิกายน 2558 เวลา 08.30-13.30 น.      

สถานที่           ณ ห้องจามจุรี 1 โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส พญาไท กรุงเทพฯ

เวลา

กิจกรรม

8.30 – 9.00 น.

ลงทะเบียน

9.00 – 9.15 น.

 

กล่าวรายงาน โดย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว.

เปิดการประชุมโดย เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร

9.15 – 9.45 น.

 

ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “แนวนโยบายการวิจัยเพื่อเสริมสร้างทางเลือกให้เกษตรกร”

โดย เลขาธิการสำนักงานเศรษฐกิจการเกษตร คุณสุรพงษ์ เจียสกุล

09.45– 12.15 น.

 

เสวนา เรื่อง “ข้อเท็จจริงและการเสริมสร้างโอกาสภาคเกษตรไทย

โดย 1) ผศ.ดร.อัทธ์ พิศาลวานิช  ศูนย์ศึกษาการค้าระหว่างประเทศ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย

      2)  คุณเปรม ณ สงขลา บรรณาธิการ วารสารเคหการเกษตร

      3)  คุณสิทธิพร บูรณนัฎ ผู้จัดการสหกรณ์เครือข่ายโคเนื้อ

      4) คุณบรรจง นิสภวาณิชย์ จาก สมาคมสมาพันธ์เกษตรกรผู้เลี้ยงกุ้งไทย

   

ผู้ดำเนินรายการ : รศ.สมพร อิศวิลานนท์ (นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ)

 

12.15 – 12.30 น.

 

กล่าวสรุปและปิดการประชุมโดย รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะ รองผู้อำนวยการ สกว.

 

12.30 -13.30 น.

เชิญรับประทานอาหารร่วมกัน

 

……………………………………………………………………………………………………………………………

ภาพบรรยากาศภายในงาน

25581125-DSC_0056 25581125-DSC_0058 25581125-DSC_0065
25581125-DSC_0066 25581125-DSC_0068 25581125-DSC_0071
25581125-DSC_0077 25581125-DSC_0086 25581125-DSC_0095
25581125-DSC_0097 25581125-DSC_0103 25581125-DSC_0136
25581125-DSC_0141 25581125-DSC_0148 25581125-DSC_0156
25581125-DSC_0163 25581125-DSC_0172 25581125-DSC_0190
25581125-DSC_0220 25581125-DSC_0227 25581125-DSC_0242
25581125-DSC_0208 25581125-DSC_0231 25581125-DSC_0232
25581125-DSC_0250 25581125-DSC_0261 25581125-DSC_0267
25581125-DSC_0273 25581125-DSC_0259 25581125-DSC_0299
25581125-DSC_0301 25581125-DSC_0306 25581125-DSC_0309
25581125-DSC_0310 25581125-DSC_0317 25581125-DSC_0326
25581125-DSC_0336 25581125-DSC_0335 25581125-DSC_0334

……………………………………………………………………………………………………………………………