TRF Forum ปีที่ 5 ครั้งที่ 6 เรื่อง “ศักยภาพและความพร้อมด้านโลจิสติกส์ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้กับการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับจีน”

โครงการ         การประชุมเวที สกว. (TRF Forum) เรื่อง “ศักยภาพและความพร้อมด้านโลจิสติกส์ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้กับ

การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนและการเชื่อมโยงทางเศรษฐกิจกับจีน”

วัน/เวลา         วันจันทร์ที่ 13กรกฎาคม2558     เวลา 13.00–16.00 น.

สถานที่          ณ ห้องประชุม 1 สกว. อาคาร SM Tower ชั้น 14 (สถานีรถไฟฟ้าสนามเป้า)

ผู้รับผิดชอบ   โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย สกว.

 

หลักการและเหตุผล

          ระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ (North-South Economic Corridor) ซึ่งเป็นแนวลากตรงจากภาคเหนือลงสู่ภาคใต้ของไทย ถูกมองว่าเป็นจุดยุทธศาสตร์ทางเศรษฐกิจที่สำคัญแห่งหนึ่งของประเทศไทยและของภูมิภาคอาเซียน ทั้งนี้เนื่องจากระเบียงเศรษฐกิจดังกล่าวโดยทางกายภาพแล้ว เป็นแนวที่เชื่อมโยงจีนกับอาเซียนเข้าด้วยกัน ด้วยเหตุนี้ การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและระบบโลจิสติกส์ตามแนวดังกล่าวจึงเป็นที่คาดหมายกันว่าจะทำให้เกิดการกระตุ้นกิจกรรมทางเศรษฐกิจระหว่างจีนกับอาเซียนให้มากขึ้น ซึ่งจะเป็นผลดีต่อเศรษฐกิจของประเทศไทยและของอาเซียนโดยรวม

          ด้วยความสำคัญของระเบียงเศรษฐกิจดังกล่าว กองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) จึงได้สนับสนุนทุนวิจัยในโครงการที่เกี่ยวข้องกับศึกษาศักยภาพและความพร้อมด้านต่างๆ โดยเฉพาะระบบโครงสร้างพื้นฐานและโลจิสติกส์ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ โดยในขณะนี้ มีงานวิจัยหลายโครงการที่ได้ทำการศึกษาเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สกว. เห็นว่างานวิจัยเหล่านั้นมีข้อมูลที่น่าสนใจ และนัยเชิงนโยบายที่อาจเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จึงมีความประสงค์ที่จะจัดการประชุม เวที สกว. (TRF Forum) ขึ้น เพื่อนำเสนองานวิจัยในชุดที่เกี่ยวข้องกับศักยภาพและความพร้อมด้านโลจิสติกส์ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้ ซึ่งประกอบด้วยงานวิจัย 3 โครงการ ดังนี้

  1. โครงการการศึกษาและประเมินศักยภาพด้านโลจิสติกส์และการลงทุนเพื่อจัดทำยุทธศาสตร์เชิงรุกสำหรับเครือข่ายภาคเอกชนไทยในการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเปิดเสรีทางการค้ากับจีน
  2. โครงการการศึกษาต้นทุนการขนส่งที่แท้จริงและการบิดเบือนราคา: กรณีเส้นทางการขนส่งบนระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้
  3. โครงการการประเมินต้นทุนและอุปสรรคการขนส่งข้าวไทยเพื่อการส่งออกผ่านเส้นทางR3A และแม่น้ำโขงสู่ตลาดประเทศจีน

 

วัตถุประสงค์ของการประชุม

  1. เพื่อนำเสนอข้อมูลข้อค้นพบและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับระบบโลจิสติกส์ตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้
  2. เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างนักวิจัยและผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งอาจนำไปสู่ประเด็นวิจัยต่อเนื่อง

 

กำหนดการประชุม

วัน/เวลา         วันจันทร์ที่ 13 กรกฎาคม 2558   เวลา 13.00–16.00 น.

สถานที่           ณ ห้องประชุม 1 สกว. อาคาร SM Tower ชั้น 14 (สถานีรถไฟฟ้าสนามเป้า)

เวลา

กิจกรรม

13.00– 13.30น.

ลงทะเบียน และ เปิดการประชุม

13.30–14.00 น.

(30 นาที)

 

  • บรรยายเรื่อง “ต้นทุนการขนส่งที่แท้จริงและการบิดเบือนราคา: กรณีเส้นทางการขนส่งบนระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้

โดย ดร.บุญทรัพย์ พานิชการ ()

14.00 – 14.15น.

  • อภิปราย/ถาม-ตอบ

14.15– 14.45 น.

(30 นาที)

 

  • บรรยายเรื่อง “ศักยภาพและความพร้อมด้านโลจิสติกส์ และการลงทุนตามแนวระเบียงเศรษฐกิจเหนือ-ใต้กับการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนและการเชื่อมโยงการค้ากับจีน

โดย รศ.ดร.วันชัย รัตนวงษ์ (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยหอการค้าไทย)

14.45 – 15.00น.

  • อภิปราย/ถาม-ตอบ

15.00 – 15.30น.

(30 นาที)

  • บรรยายเรื่อง “ต้นทุนและอุปสรรคการขนส่งข้าวไทยเพื่อการส่งออกผ่านเส้นทาง R3A และแม่น้ำโขงสู่ตลาดประเทศจีน”

โดย อาจารย์ ดนัยธัญ พงษ์พัชราธรเทพ (ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่)

15.30 – 16.00 น.

อภิปราย/ถาม-ตอบและสรุปประเด็นสำคัญ

16.00 น.

จบการประชุม

ผู้ดำเนินรายการ: ดร.ปนัดดา กสิกิจวิวัฒน์ (อาจารย์ประจำคณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

 

 

896 5478
   
   
80695