TRF Forum ปีที่ 5 ครั้งที่ 2 เรื่อง “การบริหารจัดการขยะและการจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์”