TRF Forum ปีที่ 6 ครั้งที่ 1 เรื่อง “เกษตรน้ำน้อย…..ทางออกของเกษตรกร”

โครงการ : เวทีเสนาเรื่อง "เกษตรน้ำน้อย…..ทางออกของเกษตรกร"

วันเเละเวลา : วันพุธที่ 2 มีนาคม 2559 เวลา 08.30-13.30 น.

สถานที่ : ณ หอประชุมสุธรรม อารีกุล อาคารสารนิเทศ 50 ปี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ กรุงเทพฯ

ผู้รับผิดชอบ : โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย สกว.

……………………………………………………………………………………………………………………………

หลักการและเหตุผล

          ขณะนี้ประเทศไทยกำลังประสบปัญหาภัยแล้งอย่างหนักในหลายพื้นที่ อันเป็นผลมาจากปริมาณน้ำต้นทุนในเขื่อนหลายแห่งต่ำประกอบกับภาวะฝนทิ้งช่วงเนื่องจากอิทธิพลของ El Nino ที่เกิดขึ้น จากข้อมูลของกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเมื่อวันที่ 19 มกราคม 2559 ได้ประกาศเขตการให้ความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติกรณีฉุกเฉินภัยแล้ง หรือพื้นที่ภัยแล้งฉุกเฉิน แล้ว 14 จังหวัด 71 อำเภอ 371 ตำบล ซึ่งอยู่ทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือเป็นส่วนใหญ่ จากข้อมูลความต้องการการใช้น้ำทั้งประเทศพบว่าร้อยละ 75% เป็นความต้องการใช้น้ำในภาคการเกษตร 18% เป็นน้ำเพื่อรักษาระบบนิเวศ 4% เพื่อการอุปโภคบริโภค 3% เพื่อภาคอุตสาหกรรมและท่องเที่ยว ภาวะภัยแล้งในขณะนี้จึงส่งผลกระทบต่อพื้นที่เพาะปลูกการเกษตรในวงกว้าง เนื่องจากน้ำจัดเป็นปัจจัยจำกัดที่สำคัญที่ส่งผลต่อการเจริญเติบโตของพืชทุกชนิด เมื่อพืชขาดน้ำถึงระดับวิกฤต การเจริญเติบโตของพืชจะลดลง ส่งผลให้ผลผลิตลดลงตามไปด้วย ขณะนี้รัฐบาลได้พยายามขอความร่วมมือให้เกษตรกรงดการปลูกข้าวนาปรังหรือพืชที่ใช้น้ำมาก และส่งเสริมให้ปลูกพืชที่มีการใช้น้ำน้อยทดแทน

            สำนักกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)ได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในการศึกษาเชิงลึกโดยได้ให้ทุนสนับสนุนในการทำวิจัยเพื่อหาทางออกในการแก้ปัญหาภัยแล้งมาต่อเนื่องและยาวนานอาจจะกล่าวได้ว่า สกว. ได้สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการจัดการการเกษตรในมิติต่างๆไว้เป็นอย่างมาก มีสินค้าเกษตรจากงานวิจัยหลายชิ้นที่พบว่าสามารถนำมาเป็นตัวเลือกใหม่ส่งเสริมให้แก่เกษตรกรในภาวะน้ำแล้งได้ ด้วยเหตุนี้ โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย ของ สกว. จึงมีความประสงค์ที่จะจัดประชุมเวทีสาธารณะ สกว. (TRF Public Forum) ขึ้น เพื่อนำองค์ความรู้เหล่านั้นมาเผยแพร่ต่อสาธารณชนและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยที่เวทีดังกล่าว ถูกคาดหวังให้เป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างกว้างขวางระหว่างนักวิจัยสกว. นักวิจัยอิสระ ผู้นำทางด้านการเกษตร ผู้ประกอบการเจ้าของธุรกิจ และผู้มีส่วนในการกำหนดนโยบายทั้งนี้จะมุ่งไปที่ประเด็นเกี่ยวกับการปรับตัวและอยู่รอดของเกษตรกรในภาวะน้ำแล้ง ทำให้เกษตรกรทราบถึงทางเลือกอื่นๆที่สามารถสร้างรายได้ทดแทนการปลูกพืชในภาวะปกติ ผลของการประชุม TRF Public Forum จะถูกนำไปสังเคราะห์และเรียบเรียงเพื่อนำเสนอเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายต่อหน่วยงานและภาคส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

 


วัตถุประสงค์

  1. เพื่อเผยแพร่และประชาสัมพันธ์งานวิจัยของ สกว. สู่สาธารณะ
  2. เพื่อให้เกษตรกรทราบถึงองค์ความรู้การจัดการทางด้านการเกษตรในภาวะน้ำแล้งที่เหมาะสม สามารถใช้เป็นทางเลือกในการสร้างรายได้ทดแทนการปลูกพืชในภาวะปกติได้
  3. เพื่อนำเสนอทางเลือกเชิงนโยบายแก่หน่วยงานภาครัฐที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการจัดทำและดำเนินนโยบาย
  4. เพื่อให้ทราบถึงประเด็นใหม่ๆที่นักวิจัยหรือ สกว. สามารถนำไปกำหนดเป็นโจทย์วิจัยเพื่อต่อยอดองค์ความรู้ต่อไป
  5. เพื่ออภิปรายแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันและกันของผู้เข้าร่วมการสัมมนาเกี่ยวกับนโยบาย/ยุทธศาสตร์การใช้น้ำในภาคการเกษตรที่จะนำไปสู่การสร้างความเข้มแข็งอย่างยั่งยืนของภาคการเกษตรไทย

กำหนดการ

เวลา

กิจกรรม

8.30 – 9.00 น.

ลงทะเบียน –ชมนิทรรศการ

9.00 – 9.15 น.

กล่าวต้อนรับ โดย รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

กล่าวเปิดงาน โดย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ ผู้อำนวยการ สกว.

09.15– 12.15 น.

 

เสวนา เรื่อง “เกษตรน้ำน้อย….ทางออกของเกษตรกร

โดย 1) ศ.ดร.พีระศักดิ์ ศรีนิเวศน์ คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

      2) รศ.ดร. สุจริต คูณธนกุลวงศ์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย

      3) ดร.ทวีศักดิ์ ภู่หลำ ผู้จัดการบริษัท ผลิตภัณฑ์ข้าวโพดหวานจำกัด

      4) ผศ.ดร.อมรรัตน์ โมฬี สำนักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

      5) รศ.ดร. ศิริพร กิรติการกุล คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยแม่โจ้

      6) อาจารย์ วีระ ภาคอุทัย คณะเศรษฐศาสตร์การเกษตร มหาวิทยาลัยขอนแก่น

 

ผู้ดำเนินรายการ รศ.ดร.จันทร์จรัส เรี่ยวเดชะรองผู้อำนวยการ สกว.

12.15 – 13.00 น.

รับประทานอาหารร่วมกัน

 


บรรยากาศภายในงานเวทีเสวนา

DSC_0010 DSC_0015 DSC_0019
DSC_0033 DSC_0044 DSC_0050
DSC_0053 DSC_0077 DSC_0079
DSC_0111 DSC_0117 DSC_0127
DSC_0135 DSC_0184 DSC_0200
DSC_0207 DSC_0208 DSC_0211
DSC_0214 DSC_0217 DSC_0230

ภาพอื่นเพ่มเติม : https://drive.google.com/open?id=0B9C98OHn4mDtRE5DMVBlcThWdTA