TRF Forum ปีที่ 6 ครั้งที่ 1 เรื่อง “Brexit ผลสะท้อนต่อสหภาพยุโรปและบทเรียนต่อประชาคมอาเซียน (BREXIT- EU-ASEAN)”

โครงการ : การประชุมเวที สกว. (TRF Forum)

เรื่อง “Brexit ผลสะท้อนต่อสหภาพยุโรปและบทเรียนต่อประชาคมอาเซียน (BREXIT- EU-ASEAN)”

วัน/เวลา : วันพุธที่ 10 สิงหาคม 2559 เวลา 12.30 – 16.00 น.

สถานที่ : ณ อาคารรัฐสภา 1

ผู้รับผิดชอบ : โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย สกว. ร่วมกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้เเทนราษฎร

 


 

หลักการและเหตุผล

 

                   ผลการลงประชามติของพลเมืองสหราชอาณาจักรเกี่ยวกับการออกจากสหภาพยุโรป (EU) เมื่อวันที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๐๑๖ ที่ผ่านมา (หรือที่เรียกว่า Brexit) ซึ่งเสียงส่วนใหญ่ ร้อยละ ๕๒ เห็นควรให้สหราชอาณาจักรออกจาก EU นั้นเป็นเหตุการณ์ประวัติศาสตร์ที่สำคัญยิ่ง ถึงแม้ว่ายังเร็วเกินไปที่จะกล่าวถึงผลกระทบของประชามติดังกล่าวต่อ EU แต่แน่นอนจะส่งผลในระดับหนึ่งในอนาคตอันใกล้นี้ อย่างน้อยก็จากหลักฐานที่ว่าเกิดกระแสการเรียกร้องในหลายประเทศให้มีการทำประชามติในลักษณะเดียวกันกับที่เกิดขึ้นในสหราชอาณาจักร จึงเป็นที่น่าจับตาว่าสิ่งที่จะตามมาจากประชามติครั้งประวัติศาสตร์นี้จะส่งผลอะไรบ้างต่อ EU ถึงแม้ว่าประชามติดังกล่าวอาจไม่ได้ส่งผลโดยตรงต่อประชาคมโลกมากนัก แต่ก็มีผลต่อแนวคิดและนโยบายการบูรณาการภูมิภาคอย่างมีนัยสำคัญ

 

                    โดยเป็นที่ทราบกันดีว่า EU เป็นเพียงกรอบการบูรณาการภูมิภาคที่ก้าวหน้าที่สุดในโลก ไม่ว่าจะเป็นการบูรณาการทางเศรษฐกิจ สังคม การเมือง และนโยบายสาธารณะบางประการ ที่ผ่านมา EU ถูกยกให้เป็นตัวแบบในการบูรณาการและเป็นแบบเรียนให้กับกรอบการบูรณาการภูมิภาคอื่นๆ (เช่น ประชาคมอาเซียน) ได้เป็นอย่างดี อย่างไรก็ตาม สิ่งที่เกิดขึ้นกับ EU ในช่วงกว่า ๕ ปีที่ผ่านมาไม่ว่าจะเป็นปัญหาด้านเศรษฐกิจ สังคม เชื้อชาติ การอพยพ และการก่อการร้าย ได้เผยให้เห็นจุดอ่อนของ EU ชัดเจนมากขึ้น หลังจากประชามติ Brexit ที่ผ่านมา ได้เกิดการตั้งคำถามต่อความมั่นคงและความยั่งยืนของ EU อย่างกว้างขวาง สำหรับประชาคมอาเซียน ซึ่งกำลังย่างก้าวไปสู่การบูรณาการอย่างสมบูรณ์แบบทั้งด้านเศรษฐกิจ สังคม การเมืองและความมั่นคง Brexit อาจถือได้ว่าเป็นจุดที่สำคัญที่จะทำให้เกิดการทบทวนทั้งในแง่ของแนวคิด ความก้าวหน้า และรูปแบบของการบูรณาการภูมิภาค คำถามสำคัญจากเหตุการณ์ Brexit จึงไม่ใช่เพียงว่าจะเกิดอะไรขึ้นกับ EU และจะส่งผลกระทบอย่างไรต่ออาเซียน แต่ยังอยู่ที่ว่าเราจะเรียนรู้อะไรจากการปัญหาการบูรณาการของ EU เพื่อเป็นบทเรียนให้อาเซียนสามารถสร้างกรอบการบูรณาการภูมิภาคที่มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และมีความยั่งยืน

 

                    สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงได้ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ในฐานะหน่วยงานที่ให้การสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับอาเซียนมาอย่างต่อเนื่องและเป็นหน่วยงานพันธมิตรด้านประชาคมอาเซียนกับสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจึงมีความประสงค์ที่จะจัดการประชุมสัมมนาในครั้งนี้ขึ้นเพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็นเกี่ยวกับผลของ Brexit ที่มีผลต่อทั้ง EU และอาเซียน ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดการอภิปรายและระดมสมองในประเด็นที่เป็นบทเรียนต่ออาเซียนจากรูปแบบ นโยบาย และปัญหาของการบูรณาการของ EU ซึ่งผลที่คาดหวังจากการประชุมครั้งนี้เพื่อได้องค์ความรู้ความเข้าใจพัฒนาการของสหภาพยุโรปและการรวมตัวในภูมิภาคและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายให้แก่ภาคนิติบัญญัติ ภาครัฐ และภาคส่วนต่างๆ ในประเทศไทย ตลอดทั้งเพื่อเป็นการสร้างประเด็นวิจัยใหม่ๆให้เกิดการต่อยอดองค์ความรู้ที่เกี่ยวกับพัฒนาการของสหภาพยุโรป : ประชาคมอาเซียนและการรวมตัวในภูมิภาคต่อไป

 วัตถุประสงค์

2.1 เพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้อมูลและระดมสมองเกี่ยวกับผลของ Brexit ที่มีผลต่อสหภาพยุโรปและอาเซียน

2.2 เพื่อเป็นการถอดบทเรียนและนัยเชิงนโยบายต่ออาเซียนจากรูปแบบ นโยบาย และปัญหาของการบูรณาการของสหภาพยุโรป

2.3 เพื่อให้เกิดการสร้างประเด็นและโจทย์ในการวิจัยใหม่ๆ ที่สามารถต่อยอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการบูรณาการภูมิภาคอาเซียน

2.4 เพื่อสร้างพันธมิตรทางเครือข่ายการทำงานด้านประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการ
สภาผู้แทนราษฎรโดยเฉพาะกับหน่วยงานต่าง ๆ  ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน  ศูนย์ประชาคมอาเซียนฯ ของสำนักงานฯ จะเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับของหน่วยงานต่าง ๆ  อันจะนำไปสู่ความร่วมมือที่ดีต่อไป

                                           

 เป้าหมาย    

3.1 กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมในกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเชิงนโยบายต่ออาเซียนจากรูปแบบ นโยบาย และปัญหาของการบูรณาการของสหภาพยุโรป

3.2 สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรมีระดับความพร้อมและองค์ความรู้เพิ่มมากขึ้นในด้านการรวมตัวในภูมิภาคและพัฒนาการของสหภาพยุโรปต่อความยั่งยืนของประชาคมอาเซียน

3.3 สำนักงานศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรจะขยายเครือข่ายด้านประชาคมอาเซียนเพิ่มมากขึ้น โดยได้รับความร่วมมือในด้านต่างๆ เช่น ข้อมูล ข่าวสาร และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน 

 

กลุ่มเป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมายที่เข้าร่วมกิจกรรม รวม ๖๐ คน ดังนี้

     –  คณะกรรมาธิการการต่างประเทศ และคณะอนุกรรมาธิการศึกษาและติดตามความร่วมมือในกรอบอาเซียนและความร่วมมือในระดับภูมิภาค  สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 

     –  คณะกรรมการประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

       ข้าราชการที่เข้าฝึกอบรมโครงการพัฒนาบุคลากรด้านประชาคม หลักสูตรที่ ๒    

     –  หน่วยงานอื่น ๆ  ที่เป็นหุ้นส่วนความร่วมมือที่เกี่ยวข้องกับประชาคมอาเซียน

       ผู้บริหารของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรและอาเซียนของศูนย์ประชาคมอาเซียนของสำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

     –  สื่อมวลชนที่สนใจ

 ิธีดำเนินงานและกิจกรรม

     การประชุมสัมมนาเพื่อระดมสมอง เรื่อง “Brexit ผลสะท้อนต่อสหภาพยุโรปและบทเรียนต่อประชาคมอาเซียน (BREXIT-EU-ASEAN)”  โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิ

ระยะเวลาดำเนินงาน

     วันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๕๙   เวลา ๑๒.๓๐ – ๑๖.๓๐ นาฬิกา ณ ห้องสารนิเทศ อาคารรัฐสภา ๑

 


 

IMG_8144 IMG_8147
IMG_8163 IMG_8168
IMG_8174 IMG_8199
IMG_8206 IMG_8382
IMG_8407 IMG_8409
IMG_8425

IMG_8416

IMG_8420 IMG_8436
IMG_8442 IMG_8445
IMG_8447 IMG_8453
IMG_8458 IMG_8463

 


 

ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/u/3/folders/0B9C98OHn4mDtbFJOMlEzb3plM1E