TRF Forum ปีที่ 6 ครั้งที่ 10 เรื่อง “ชาติพันธุ์สัมพันธ์กับทรัพยากรรังนกแอ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

ตราสกว

โครงการ การประชุมเวที สกว. (TRF Forum) เรื่อง “ชาติพันธุ์สัมพันธ์กับทรัพยากรรังนกแอ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

วัน/เวลา วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น.

สถานที่ ณ ห้องประชุม China ชั้น 12 โรงแรม Centra Central Station Hotel Bangkok

(ใกล้สถานีรถไฟและรถไฟฟ้าใต้ดินหัวลำโพง)

ผู้รับผิดชอบ ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สกว.

โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย สกว.


 

หลักการและเหตุผล

          อาจกล่าวได้ว่าความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรังนกนางแอ่นมีอยู่ค่อนข้างน้อยในสังคมไทย ทั้งๆ ที่ในข้อเท็จจริงแล้ว อุตสาหกรรมรังนกนางแอ่นมีความเชื่อมโยงกับการพัฒนาในหลายมิติไม่ว่าจะเป็นในด้านเศรษฐกิจ และในเชิงชาติพันธุ์ ในเชิงเศรษฐกิจมีการประเมินว่าปริมาณการบริโภครังนกนางแอ่นทั่วโลกในแต่ละปีมีสูงถึง 160 ตัน คิดเป็นมูลค่าสูงถึงประมาณ 120,000 ล้านบาท ทำให้อุตสาหกรรมการผลิตและการค้ารังนกนางแอ่นเป็นแหล่งจ้างงานและเกิดธุรกิจจำนวนมหาศาล ซึ่งประเทศไทยเป็นแหล่งผลิตและจำหน่ายรังนกนางแอ่นแหล่งใหญ่แห่งหนึ่งของโลก โดยระหว่างปี พ.ศ. 2546-2550 ประเทศไทยส่งออกรังนกนางแอ่นถึงประมาณร้อยละ 20 ของปริมาณการส่งออกของโลก เป็นอันดับสองรองจากอินโดนีเซียซึ่งมีมูลค่าการส่งออกประมาณร้อยละ 50 ของการส่งออกโลก ในเชิงชาติพันธุ์นั้น พบว่าอุตสาหกรรมรังนกนางแอ่นมีความเกี่ยวข้องกับการผลิต การจ้างงาน และการจัดการทางธุรกิจของกลุ่มชาติพันธ์ต่างๆเป็นจำนวนมาก โดยเฉพาะกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ อย่างไรก็ตาม ภายใต้การเปลี่ยนแปลงของเศรษฐกิจโลกาภิวัตน์ ทำให้กระแสการค้าเสรีเข้ามาท้าทายระบบอุตสาหกรรมและการจัดการธุรกิจเดิมของกลุ่มชาติพันธุ์จนนำไปสู่ความตึงเครียดและความขัดแย้งทางสังคมในบางระดับ

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ (ฝ่าย 1) เห็นว่าการทำความเข้าใจระบบอุตสาหกรรมรังนกนางแอ่นในมิติต่างๆ ทั้งในเชิงเศรษฐกิจ สังคมวัฒนธรรม และชาติพันธุ์เป็นสิ่งจำเป็นเพื่อสร้างการตระหนักรู้ให้แก่สังคม และการให้ข้อมูลที่ถูกต้องแก่ฝ่ายนโยบายที่เกี่ยวข้อง สกว. จึงให้การสนับสนุนทุนวิจัยโครงการ “ชาติพันธุ์สัมพันธ์กับทรัพยากรรังนกแอ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ (1) ศึกษาระบบความสัมพันธ์ของกลุ่มชาติพันธุ์กับทรัพยากรรังนกแอ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (2) เพื่อศึกษาระบบความเชื่อ วัฒนธรรม เศรษฐกิจ สังคม การเมือง ระบบสิทธิ์และกฎหมาย และผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกี่ยวกับธุรกิจรังนกแอ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ (3) ศึกษาความสำคัญของตลาดรังนกแอ่นในประเทศฮ่องกงที่มีอิทธิพลต่อธุรกิจรังนกแอ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และ (4) ศึกษาเปรียบเทียบรูปแบบการจัดการธุรกิจ และรูปแบบกระบวนการจัดการทรัพยากรรังนกแอ่นของกลุ่มชาติพันธุ์ในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

ทั้งนี้ การศึกษาดังกล่าวได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์แล้วและมีประเด็นที่น่าสนใจหลายประเทศที่สมควรจะเผยแพร่ต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป การประชุมเวที สกว. (TRF Forum) ที่จะจัดขึ้นในวันพุธที่ 26 เมษายน 2560 ที่จะถึงนี้จึงมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้เกิดการเผยแพร่และขยายผลงานวิจัยต่อไป


วัตถุประสงค์ของการประชุม

  1. เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยเกี่ยวกับอุตสาหกรรมรังนกนางแอ่นทั้งในมิติทางชาติพันธุ์และเศรษฐกิจ
  2. เพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างนักวิจัยกับผู้เข้าร่วมการประชุม ซึ่งอาจนำไปสู่ประเด็นการวิจัยต่อยอด

กำหนดการประชุม

วัน/เวลา         วันพุธที่ 26 เมษายน 2560 เวลา 13.00-16.00 น.

สถานที่           ห้องประชุม China ชั้น 12 โรงแรม Centra Central Station Hotel Bangkok

(ใกล้สถานีรถไฟและรถไฟฟ้าใต้ดินหัวลำโพง)

 

เวลา

กิจกรรม

12.30 – 13.00

ลงทะเบียน

13.00 – 13.10

เปิดการประชุม

13.10 – 13.30

แนะนำหนังสือเรื่อง “ชาติพันธุ์ รังนก เอเชียตะวันออกเฉียงใต้

13.30 – 14.30

นำเสนอข้อค้นพบจากงานวิจัยเรื่อง “ชาติพันธุ์สัมพันธ์กับทรัพยากรรังนกแอ่นในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้”

โดย อาจารย์เกษม จันทร์ดำ (หัวหน้าโครงการวิจัย)

      คุณกมลศักดิ์ เลิศไพบูลย์ (นักวิจัยในโครงการ)

14.30 – 15.45

ถาม-ตอบ / แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น

15.45 – 16.00

สรุปและปิดการประชุม


 

1 2
3 4
5 6
8 7
9 10