TRF Forum ปีที่ 6 ครั้งที่ 11 เรื่อง “เกษตรไทยไร้สารเคมี? ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับการจัดการศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”

logo-facebook2

โครงการการประชุมเวที สกว. (TRF Forum)

เรื่อง “เกษตรไทยไร้สารเคมี? ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับการจัดการศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม”
วัน/เวลา    วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560     เวลา 13.00-16.00 น.
สถานที่    ณ ห้องประชุม 1 สกว. อาคาร SM Tower ชั้น 14 (สถานีรถไฟฟ้าสนามเป้า)
ผู้จัดประชุม    โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย สกว.


 

หลักการและเหตุผล

          การใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรไทยมีแนวโน้มสูงขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยเกษตรกรจำนวนมากไม่ทราบหรือไม่ได้คำนึงถึงแนวปฏิบัติที่ถูกต้องในการใช้สารเคมี หรือไม่ตระหนักถึงผลกระทบต่อสภาวะแวดล้อมและระบบนิเวศ การใช้สารเคมีดังกล่าวส่งผลกระทบทั้งต่อสุขภาพของเกษตรกรเอง ต่อสุขภาพของผู้บริโภค และต่อสิ่งแวดล้อม กลายเป็นปัญหาสุขภาพ ความปลอดภัยทางอาหาร และปัญหาสิ่งแวดล้อมที่นับวันจะรุนแรงขึ้น โจทย์ทางนโยบายที่สำคัญจึงอยู่ที่ว่า จะทำอย่างไรให้เกษตรกรหันมาตระหนักถึงผลกระทบของการใช้สารเคมี และทำอย่างไรให้เกษตรกรเกิดแรงจูงใจหรือเปลี่ยนพฤติกรรมให้มาเน้นการทำเกษตรแบบปลอดสารเคมีให้มากขึ้น ซึ่งภาครัฐควรมีมาตรการทางนโยบายที่เหมาะสมเพื่อตอบโจทย์นโยบายดังกล่าว   

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) โดยฝ่ายเกษตร เล็งเห็นว่ามาตรการทางนโยบายในการลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืชของเกษตรกรเป็นประเด็นที่ควรมีการศึกษาอย่างจริงจัง เพื่อให้ได้แนวทางที่เหมาะสมในการลดการใช้สารเคมีดังกล่าว และเพื่อลดผลกระทบต่อสุขภาพของเกษตรกรและผู้บริโภค และลดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม ฝ่ายเกษตร สกว. จึงได้สนับทุนวิจัยแก่โครงการวิจัย 2 โครงการ ได้แก่ (1) สารเคมีกำจัดศัตรูพืช สิ่งแวดล้อม และความเปราะบางสู่ความยากจนของครัวเรือนเกษตรกรในประเทศไทย (2) ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับการจัดการศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย โดยมี รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล และคณะนักวิจัยจากคณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการวิจัย โดยงานวิจัยทั้ง 2 เรื่องนี้มีข้อค้นพบและนัยเชิงนโยบายที่น่าสนใจและน่าจะเป็นประโยชน์ในแง่ของการลดการใช้สารเคมีกำจัดศัตรูพืช ด้วยเหตุนี้ สกว. จึงมีความประสงค์ที่จะจัดการประชุมเวที สกว. (TRF Forum) ภายใต้หัวข้อ “เกษตรไทยไร้สารเคมี? ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับการจัดการศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม” เพื่อนำเสนอข้อค้นพบและนัยเชิงนโยบายที่ได้จากงานวิจัยทั้ง 2 โครงการต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง


วัตถุประสงค์ของการประชุม

  1. เพื่อนำเสนอผลงานวิจัยที่เกี่ยวกับทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับการจัดการศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมในประเทศไทย
  2. เพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างนักวิจัยกับผู้เข้าร่วมการประชุม โดยเฉพาะประเด็นทางเลือกเชิงนโยบายที่เป็นไปได้ในการการจัดการศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

กำหนดการประชุม

วัน/เวลา         วันพฤหัสบดีที่ 29 มิถุนายน 2560          เวลา 13.00-16.00 น.

สถานที่           ณ ห้องประชุม 1 สกว. อาคาร SM Tower ชั้น 14 (สถานีรถไฟฟ้าสนามเป้า)

 

เวลา

กิจกรรม

13.00 – 13.15

ลงทะเบียน

13.15 – 13.30

เปิดการประชุม

13.30 – 14.30

บรรยายเรื่อง “เกษตรไทยไร้สารเคมี? ทางเลือกเชิงนโยบายสำหรับการจัดการศัตรูพืชที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม

โดย  รศ.ดร.สุวรรณา ประณีตวตกุล

14.30 – 15.45

ถาม-ตอบ / แลกเปลี่ยนข้อมูลและความคิดเห็น

15.45 – 16.00

สรุปและจบการประชุม

ผู้ดำเนินรายการ:  รศ.สมพร อิศวิลานนท์ (นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ)


 

DSC_0051 DSC_0077
DSC_0049 DSC_0075
DSC_0067 DSC_0080
DSC_0086 DSC_0093
DSC_0099 DSC_0103
DSC_0095 DSC_0113
DSC_0110 DSC_0109
DSC_0117 DSC_0123

ดาวน์โหลดเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/0B9nMdicnA5qwX2wydklXRmJUdzQ?usp=sharing