TRF Forum ปีที่ 6 ครั้งที่ 12 เรื่อง “การแก้ปัญหาเรื่องข้าวอย่างยั่งยืน: สหกรณ์และนวัตกรรมคือทางออก”

logo-facebook2

โครงการการประชุมเวที สกว. (TRF Forum)

เรื่อง “การแก้ปัญหาเรื่องข้าวอย่างยั่งยืน: สหกรณ์และนวัตกรรมคือทางออก”

วัน/เวลา     วันศุกร์ที่ 21 กรกฎาคม 2560 เวลา 13.30 – 16.30 น.

สถานที่     ณ ห้องไพลิน โรงแรมแกรนด์ รอยัล พลาซ่า ฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา

ผู้รับผิดชอบ     โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย สกว.

หลักการและเหตุผล

            ปัญหาเรื่องข้าวราคาตกต่ำ ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง ปัญหาหนี้สินของชาวนา เป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนาน ทั้งๆที่ประเทศไทยเคยเป็นประเทศที่มีการส่งออกข้าวมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่ชาวนากลับมีฐานะยากจนสวนทางกับปริมาณการส่งออกข้าวในตลาดโลก แสดงให้เห็นว่ามีข้อติดขัดในเรื่องระบบการจัดการเรื่องข้าวของประเทศไทย ในช่วงที่ข้าวมีราคาตกต่ำ มีหลายภาคส่วนได้พยายามเสนอแนวทางแก้ปัญหาข้าวราคาตกต่ำโดยการรับซื้อขายข้าวทางออนไลน์ การระดมทุน การเปิดจุดบริการรับซื้อข้าวจากชาวนาที่ปั้มน้ำมัน มหาวิทยาลัยต่างๆเป็นต้น การแก้ปัญหาเหล่านี้แม้จะแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของคนไทยที่อยากจะช่วยเหลือชาวนา แต่นับเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและไม่ยั่งยืน การสร้างความเข้มแข็งในแก่ชาวนาเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นต้องทำอย่างเร่งด่วน การรวมกลุ่มที่เข้มแข็งของชาวนาที่มีการบริหารการเงินที่เหมาะสม มีการสร้างโรงสีชุมชน มีการจัดสรรเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ใช้ในชุมชน มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี (เช่น การปลูกแบบเปียกสลับแห้ง การทำเกษตรอินทรีย์ การใช้ปุ๋ยสั่งตัด) และนวัตกรรมเพื่อแปรรูปหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าข้าว จะทำให้ชาวนาสามารถวางแผนและการจัดการการผลิตได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดต้นทุนการผลิต ขายสินค้าอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในรูปข้าวสดเพียงอย่างเดียว มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืน

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องข้าวในหลายมิติทั้งทางวิทยาศาสตร์ สังคมและชุมชนมาอย่างต่อเนื่องและยาวนาน ได้สร้างองค์ความรู้เกี่ยวกับข้าวจำนวนมากโครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบายในฐานะที่เป็นกลไกหนึ่งของ สกว.ในการนำผลงานวิจัยไปเชื่อมโยงกับนโยบายจึงมีความประสงค์ที่จะจัดการประชุมเวที สกว. (TRF Forum) ขึ้น เพื่อนำเสนองานวิจัยบางส่วนที่เกี่ยวข้องกับข้าวที่ได้ดำเนินการเสร็จสิ้นไปแล้ว พร้อมทั้งเพื่อเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องข้าวอย่างยั่งยืนในเชิงนโยบายแก่กระทรวง ทบวง กรมและหน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องต่อไป

 


 

วัตถุประสงค์

1. เพื่อนำเสนอข้อมูลข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากงานวิจัยของสกว.ที่เกี่ยวกับการรวมกลุ่ม การสร้างความเข้มแข็งของชาวนา การนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวให้สูงขึ้น ให้แก่ฝ่ายนโยบายท้องถิ่น

2. เพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างนักวิจัยกับผู้เข้าร่วมการประชุมโดยเฉพาะประเด็นเชิงนโยบายในการผลักดันให้งานวิจัยสู่การนำไปใช้จริง

 


 

กำหนดการ

 

เวลา

กิจกรรม

13.30 – 14.00 น.

ลงทะเบียน

14.00 – 14.15 น.

กล่าวเปิดการประชุม โดย นายอนุกูล ตังคณานุกูลชัย (ผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทรา)

14.15 – 14.30 น.

กล่าวแนะนำสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย โดย ศาสตราจารย์ นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ (ผู้อำนวยการ สกว.)

 

ผู้ดำเนินรายการ : รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล (รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์และรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายชุมชนและสังคม สกว.)

14.30 – 14.50 น.

บรรยายเรื่อง “มองผ่านตัวอย่างของกลุ่มชาวนาที่เข้มแข็ง”

โดย คุณอดุลย์ โคลนพันธุ์

      ผู้แทนเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน กลุ่มข้าวสัจธรรมอำนาจเจริญ

14.50 – 15.10 น.

บรรยายเรื่อง “การทำการตลาดข้าว”

โดย คุณอรุษ นวราช

      เจ้าของสามพรานริเวอร์ไซด์ Model ความสำเร็จของการทำตลาดข้าวอินทรีย์

15.10 – 15.30 น.

บรรยายเรื่อง “เครื่องต้นแบบสกัดน้ำมันรำข้าวและข้อจำกัดทางนโยบาย”

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร

      รองหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

15.30 – 16.00 น.

บรรยายเรื่อง “โอกาสและความท้าทายของการรวมกลุ่ม/สหกรณ์ และข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย”

โดย รองศาสตราจารย์จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

       ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

16.00 – 16.30 น.

อภิปราย ถาม-ตอบ และสรุปประเด็นสำคัญ

16.30 น.

ปิดการประชุม

 

 

1 (2) 1 (3) 1 (4)
1 (13) 1 (5) 1 (14)
1 (15) 1 (9) 1 (7)
1 (8) 1 (6) 1 (16)
1 (10) 1 (12) 1 (11)
1 (18) 1 (17) 1 (1)
     

ดาวน์โหลดภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/0B9nMdicnA5qwZzY0azBmaklJLXM?usp=sharing