TRF Forum ปีที่ 5 ครั้งที่ 12 เรื่อง “อนาคตการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไทย: ปัญหา อุปสรรค และมิติทางกฎหมายเพื่อแสวงหาทางออก”

โครงการ               การประชุมเวที สกว. (TRF Forum)

                             เรื่อง “อนาคตการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไทย: ปัญหา อุปสรรค และมิติทางกฎหมายเพื่อแสวงหาทางออก”

วัน/เวลา                วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559  เวลา 13.00–16.00 น.

สถานที่                 ณ ห้องประชุม 1 สกว. อาคาร SM Tower ชั้น 14 (สถานีรถไฟฟ้าสนามเป้า)

ผู้รับผิดชอบ         โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย สกว.

 


หลักการและเหตุผล

          ภาคการเกษตรของไทยมีความสำคัญต่อภาคเศรษฐกิจของประเทศเป็นอย่างมาก เพราะนอกจากจะก่อให้เกิดรายได้แล้ว พบว่าประชากรส่วนใหญ่ของประเทศอยู่ในภาคการเกษตร ฐานะความเป็นอยู่ของเกษตรกรส่งผลต่อความมั่นคงทางเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศ แต่ภายใต้สถานการณ์ปัจจุบันพบว่าคนจนในประเทศโดยส่วนใหญ่ยังอยู่ในภาคเกษตรกรรม เกษตรกรมีหนี้สินจำนวนมาก หนี้สินจำนวนหนึ่งเกิดจากปัญหาด้านปัจจัยและฐานทรัพยากรการผลิต เช่น การไม่มีที่ดินเป็นของตนเอง การขาดแคลนแหล่งน้ำ การต้องใช้ปุ๋ยจำนวนมากในการผลิต เป็นต้น

หนทางหนึ่งที่รัฐบาลพยายามแก้ไขปัญหาดังกล่าวข้างต้น คือ การใช้กลไกการจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม การจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม หมายถึง การดำเนินงานพัฒนาที่ดินที่ใช้เพื่อการเกษตรกรรมให้สมบรูณ์ทั่วถึงที่ดินทุกแปลง เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุนการผลิต โดยทำการรวบรวมที่ดินหลายแปลงในบริเวณเดียวกันเพื่อวางผังจัดรูปที่ดินใหม่ การจัดระบบชลประทาน การจัดสร้างถนนหรือทางลำเลียงในไร่นา การปรับระดับพื้นที่ดิน การบำรุงดิน การวางแผนการผลิตและการจำหน่ายผลิตผลการเกษตร รวมตลอดถึงการแลกเปลี่ยน การโอน การรับโอนสิทธิในที่ดิน การให้เช่าซื้อที่ดิน การดำเนินงานจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมในประเทศไทย ที่ผ่านมาได้ดำเนินการภายใต้การประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ. 2517 ซึ่งต่อมาภายหลังได้มีการแก้ไขเพิ่มเติมและประกาศบังคับใช้พระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม พ.ศ.2534 โดยมีบทบัญญัติเกี่ยวกับกองทุนจัดรูปที่ดินเพื่อเป็นทุนหมุนเวียนและใช้จ่ายเพื่อการจัดรูปที่ดิน แต่อย่างไรก็ตามการดำเนินการตามโครงการจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมที่ผ่านมาประสบปัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้กฎหมายบางประการ เช่น โครงสร้างและองค์ประกอบของคณะกรรมการจัดรูปที่ดินกลาง/จังหวัด การที่กฎหมายไม่ได้กำหนดสถานะขององค์กรที่รับผิดชอบ ก่อให้เกิดปัญหาความไม่คล่องตัวในการดำเนินการ ขั้นตอนและกระบวนการในการจัดรูปที่ดิน รวมถึงความล้าสมัยของบทกำหนดโทษ ฯลฯ

          สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ให้การสนับสนุนการวิจัยที่เกี่ยวข้องกับการจัดรูปที่ดินและมีองค์ความรู้ในประเด็นดังกล่าวในระดับหนึ่ง นอกจากนี้ ปัจจุบันมีนักวิจัยที่ได้รับทุนจาก สกว. ร่วมเป็นคณะกรรมาธิการวิสามัญ สภานิติบัญญัติแห่งชาติ พิจารณาร่างพระราชบัญญัติจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรม ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้เกิดการแลกเปลี่ยนข้อมูล ข้อค้นพบจากงานวิจัย และข้อคิดเห็นจากภาคส่วนที่เกี่ยวข้องอันจะนำไปสู่การพัฒนา/ปรับนโยบายจัดรูปที่ดินให้มีประสิทธิผลยิ่งขึ้น โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย จึงมีความประสงค์ที่จะจัดประชุมเวที สกว. (TRF Forum) ขึ้นภายใต้หัวข้อ “อนาคตการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมไทย: ปัญหา อุปสรรค และมิติทางกฎหมายเพื่อแสวงหาทางออก” โดยเน้นการอภิปรายและนำเสนอข้อมูลจากฝ่ายวิชาการและฝ่ายดำเนินนโยบายจัดรูปที่ดินของประเทศ

 


วัตถุประสงค์ของการประชุม

  1. เพื่ออภิปราย แลกเปลี่ยนข้อมูล และระดมความเห็นในประเด็นต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรมในปัจจุบัน เพื่อนำไปสู่การพัฒนากฎหมาย นโยบาย และการดำเนินงานการจัดรูปที่ดินเพื่อเกษตรกรรมต่อไป
  2. เพื่อแสวงหามิติหรือมุมมองใหม่ๆ ซึ่งอาจนำไปสู่การสร้างโจทย์วิจัยใหม่ในอนาคต

 

กำหนดการประชุม

วัน/เวลา         วันอังคารที่ 24 พฤษภาคม 2559 เวลา 13.00–16.00 น.

สถานที่           ณ ห้องประชุม 1 สกว. อาคาร SM Tower ชั้น 14 (สถานีรถไฟฟ้าสนามเป้า)

เวลา

กิจกรรม

13.00 น.

เปิดการประชุม

13.10–14.40 น.

(90 นาที)

 

  • บรรยายภาพรวมงานวิจัยของสกว.ที่เกี่ยวข้องกับการจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตร การลดความเหลื่อมล้ำ

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อิทธิพล ศรีเสาวลักษณ์ ผู้ประสานงานศูนย์ประสานการศึกษานโยบายที่ดิน

  • นำเสนอข้อค้นพบและข้อมูลจากงานวิจัยเรื่องธนาคารที่ดิน

โดย คุณทวีชัย ลิยี่เก ผู้อำนวยการกองบริหารจัดการกรรมสิทธิ์ที่ราชพัสดุ/นักวิจัยในโครงการศูนย์ประสานการศึกษานโยบายที่ดิน

  • บรรยายเรื่อง ความคืบหน้า ปัญหาหรืออุปสรรคในการจัดรูปที่ดินเพื่อการเกษตรกรรม”

โดย ผู้อำนวยการสำนักงานจัดรูปที่ดินกลาง คุณสิริวิชญ กลิ่นภักดี หรือผู้แทน

14.40 – 16.00 น.

(80 นาที)

  • อภิปราย/ถาม-ตอบ
  • สรุปประเด็นสำคัญ

16.00 น.

จบการประชุม

 


ภาพบรรยากาศภายในงานประชุม

DSC_0227 DSC_0224
DSC_0208 DSC_0215
DSC_0239 DSC_0256
DSC_0251 DSC_0271
DSC_0280 DSC_0291
DSC_0305 DSC_0312
DSC_0204 DSC_0201 DSC_0202

 


สามารถดาวน์โหลดเพิ่มเติมได้ที่ : https://drive.google.com/folderview?id=0B9C98OHn4mDtY0ZQN1VndDBKYVU&usp=sharing