TRF Forum ปีที่ 6 ครั้งที่ 3 เรื่อง “การยื้อแย่ง เปลี่ยนมือ ถือครอง และการใช้ที่ดิน: สถานการณ์ ปัญหา และทางออกจากกรณีศึกษาพื้นที่ชายแดนอีสาน”

โครงการ          การประชุมเวที สกว. (TRF Forum) เรื่อง

“การยื้อแย่ง เปลี่ยนมือ ถือครอง และการใช้ที่ดิน: สถานการณ์ ปัญหา และทางออกจากกรณีศึกษาพื้นที่ชายแดนอีสาน”

วัน/เวลา           วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30–16.30 น.

สถานที่            ณ ห้องกมลพร โรงแรมเดอะสุโกศล (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าพญาไท)

ผู้รับผิดชอบ       ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ สกว.

โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย สกว.

 

หลักการและเหตุผล

          เรื่องการใช้ที่ดินและการจัดสรรที่ดินเพื่อความเป็นธรรมทางสังคมเป็นประเด็นนโยบายที่รัฐบาลในปัจจุบันในความสำคัญอย่างมาก ปัญหาการกระจุกตัวของการถือครองที่ดินและการใช้ที่ดินที่ไม่เกิดประโยชน์สูงสุดเป็นปัญหาสำคัญของประเทศไทยมาหลายทศวรรษ ที่ผ่านมามีงานศึกษาเชิงวิชาการที่แสดงให้เห็นว่ากระแสทุนนิยมส่งผลอย่างมีนัยสำคัญต่อการถือครองที่ดินและการใช้ประโยชน์ที่ดิน การถือครองและการใช้ประโยชน์มีการเปลี่ยนรูปแบบ และเป็นไปในทิศทางที่ตอบสนองต่อระบบตลาดและทุนนิยมมากขึ้น สิ่งที่เกิดขึ้นตามมาคือปัญหาการยื้อแย่ง เปลี่ยนมือถือครอง และความขัดแย้ง/ความตึงเครียดทางสังคมที่เพิ่มขึ้น การทำความเข้าใจสภาพปัญหาและหาทางออกเพื่อลดความขัดแย้งในเรื่องการจัดสรร การถือครอง และการใช้ประโยชน์ที่ดินจึงเป็นสิ่งจำเป็น

          ด้วยเล็งเห็นถึงความสำคัญของประเด็นดังกล่าว สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ให้การสนับสนุนชุดโครงการวิจัย “สถานการณ์การยื้อแย่ง เปลี่ยนมือ ถือครอง และการใช้ที่ดินในพื้นที่ชายแดนอีสาน” โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทำความเข้าใจสภาพการณ์และบริบทการถือครองและการใช้ประโยชน์ที่ดินบริเวณพื้นที่ภาคอีสาน ซึ่งปัจจุบันกำลังเผชิญความท้าทายเป็นอย่างมาก ชุดโครงการวิจัยดังกล่าวประกอบด้วยโครงการวิจัยย่อย 6 โครงการ ได้แก่

 1. สถานการณ์การใช้ที่ดินและการกระจายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนอีสาน
 2. การบุกรุกและการเปลี่ยนมือของที่ดินพื้นที่ตลาดการค้าชายแดนช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์
 3. กระบวนการยื้อแย่งและสิทธิการถือครองที่ดินในพื้นที่ชายแดนจังหวัดศรีสะเกษ
 4. การเปลี่ยนแปลงการถือครองที่ดินในเขตพื้นที่ชายแดนอีสานตอนล่าง กรณีศึกษาด่านการค้าชายแดนช่องจอม ช่องสะงำ และช่องเม็ก
 5. การยื้อแย่งที่ดินในบริบทความขัดแย้งของ “การพัฒนาทางเศรษฐกิจ” และ “การอนุรักษ์ธรรมชาติ” กรณีศึกษา ชุมชนชายแดนไทย-ลาว จังหวัดอุบลราชธานี
 6. การเปลี่ยนแปลงการใช้และการถือครองที่ดินของเกษตรกรในระบบเกษตรพันธะสัญญาในพื้นที่ชายแดนไทย-ลาว

 

ขณะนี้โครงการวิจัยทั้งหกเรื่องได้ดำเนินการเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว สกว. (โดย ฝ่ายนโยบายชาติและความสัมพันธ์ข้ามชาติ และโครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย) จึงมีความประสงค์ที่จะจัดการประชุมเวที สกว. (TRF Forum) ขึ้นเพื่อเผยแพร่ผลการวิจัยดังกล่าวต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยเฉพาะหน่วยงานภาคนโยบาย โดยการประชุมครั้งนี้กำหนดจะจัดขึ้นในวันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30 – 16.30 น. ณ ณ ห้องกมลพร โรงแรมเดอะสุโกศล (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าพญาไท)

 

วัตถุประสงค์ของการประชุม

 1. เพื่อนำเสนอผลการวิจัยและข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการถือครอง จัดสรร และการใช้ประโยชน์ที่ดิน จากกรณีศึกษาต่างๆในภาคตะวันออกเฉลียงเหนือ
 2. เพื่ออภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างนักวิจัยกับผู้เข้าร่วมประชุม ซึ่งอาจเป็นประโยชน์ต่อการปรับปรุงงานวิจัยให้สมบูรณ์ยิ่งขึ้น และต่อการกำหนดโจทย์/ประเด็นวิจัยที่ต่อเนื่อง

 

กำหนดการประชุม

วัน/เวลา           วันพุธที่ 26 ตุลาคม 2559 เวลา 13.30–16.30 น.

สถานที่            ณ ห้องกมลพร โรงแรมเดอะสุโกศล (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าพญาไท)

เวลา

กิจกรรม

13.00-13.30 น.

ลงทะเบียนและเปิดการประชุม

13.30-14.00 น.

เปิดตัวหนังสือและนำเสนอบทสรุปภาพรวมของชุดโครงการวิจัย “สถานการณ์การยื้อแย่ง เปลี่ยนมือ ถือครอง และการใช้ที่ดินในพื้นที่ชายแดนอีสาน

โดย รศ.ดร.กนกวรรณ มโนรมย์ (คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี)

       ผู้ประสานงานชุดโครงการ

14-00-14.45 น.

 

นำเสนอข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากโครงการวิจัย:

 1. สถานการณ์การใช้ที่ดินและการกระจายตัวของกิจกรรมทางเศรษฐกิจในพื้นที่ชายแดนอีสาน

โดย ดร. ปิ่นวดีศรีสุพรรณ คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

 1. การบุกรุกและการเปลี่ยนมือของที่ดินพื้นที่ตลาดการค้าชายแดนช่องจอม อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์

โดย ผศ.ดร. วัชรีศรีคำ คณะศิลปศาสตร์ ม.อุบลราชธานี

 1. การยื้อแย่งที่ดินในบริบทความขัดแย้งของ “การพัฒนาทางเศรษฐกิจ” และ “การอนุรักษ์ธรรมชาติ” กรณีศึกษา ชุมชนชายแดนไทย-ลาว จังหวัดอุบลราชธานี

โดย คุณ ศิระศักดิ์คชสวัสดิ์ นักวิจัยอิสระ

14.45-16.30 น.

การอภิปรายเพิ่มเติม / แลกเปลี่ยนข้อมูล /ถาม-ตอบ จากผู้เข้าร่วมการประชุมและนักวิจัย

16.30 น.

สรุปและจบการประชุม

 


 

1 2
3 4
6 5
8 7
9 10
11 12
13 14 15