TRF Forum ปีที่ 6 ครั้งที่ 4 เเละ 5 เรื่อง “การแก้ปัญหาเรื่องข้าวอย่างยั่งยืน: สหกรณ์และนวัตกรรมคือทางออก”

ตราสกว

 

โครงการ :   การประชุมเวที สกว. (TRF Forum) เรื่อง “การแก้ปัญหาเรื่องข้าวอย่างยั่งยืน: สหกรณ์และนวัตกรรมคือทางออก” (Series 1 และ 2)
วัน/เวลา :   วันพุธที่ 21 ธันวาคม 2559 เวลา 8.30–16.00 น.
สถานที่ :    ณ ห้องกรกมล โรงแรมเดอะสุโกศล (ใกล้สถานีรถไฟฟ้าพญาไท)
ผู้รับผิดชอบ :    โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย สกว.

 

หลักการและเหตุผล

            ปัญหาเรื่องข้าวราคาตกต่ำ ปัญหาต้นทุนการผลิตสูง ปัญหาชาวนาเป็นหนี้ เป็นปัญหาเรื้อรังมายาวนาน ทั้งๆที่ประเทศไทยเคยเป็นประเทศที่มีการส่งออกข้าวมากเป็นอันดับหนึ่งของโลก แต่ดูเหมือนผู้ประกอบอาชีพเกษตรกรโดยเฉพาะชาวนาซึ่งเป็นกระดูกสันหลังของชาติและเป็นประชากรหลักของประเทศยังคงมีฐานะยากจนอยู่เมื่อเทียบกับชาวนาญี่ปุ่นที่ทำนาเช่นเดียวกัน ถึงแม้ญี่ปุ่นจะมีพื้นที่ทำนาน้อยกว่า แต่กลับพบว่าชาวนาญี่ปุ่นมีฐานะความเป็นอยู่ดีกว่าชาวนาไทยเป็นอย่างมาก อาจกล่าวได้ว่า สาเหตุสำคัญที่ทำให้เกษตรกรญี่ปุ่นมีความเป็นอยู่ที่ดี ก็เนื่องมาจากมีการรวมกลุ่มเป็นสหกรณ์ที่เข้มแข็งและมีการใช้นวัตกรรมในระบบการผลิตอย่างกว้างขวาง

          ขณะนี้มีหลายภาคส่วนได้พยายามเสนอแนวทางแก้ปัญหาข้าวราคาตกต่ำโดยการรับซื้อขายข้าวทางออนไลน์ การระดมทุน การเปิดจุดบริการรับซื้อข้าวจากชาวนาที่ปั้มน้ำมัน มหาวิทยาลัยต่างๆ เป็นต้น การแก้ปัญหาเหล่านี้แม้จะแสดงให้เห็นถึงความมีน้ำใจของคนไทยที่อยากจะช่วยเหลือชาวนา แต่นับเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายเหตุและไม่ยั่งยืน การสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาเป็นเรื่องที่มีความจำเป็นต้องทำอย่างเร่งด่วน การรวมกลุ่มที่เข้มแข็งของชาวนาโดยเฉพาะอย่างยิ่งในรูปแบบสหกรณ์ที่มีการบริหารการเงินที่เหมาะสม มีการสร้างโรงสีชุมชน มีการจัดสรรเครื่องจักรกลขนาดใหญ่ใช้ในชุมชน มีการถ่ายทอดเทคโนโลยี (เช่น การปลูกแบบเปียกสลับแห้ง การทำเกษตรอินทรีย์ การใช้ปุ๋ยสั่งตัด) และนวัตกรรมเพื่อแปรรูปหรือสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่สินค้าข้าว จะทำให้ชาวนาสามารถวางแผนและจัดการการผลิตได้มีประสิทธิภาพมากขึ้น สามารถลดต้นทุนการผลิต ขายสินค้าอื่นๆที่ไม่ได้อยู่ในรูปข้าวสดเพียงอย่างเดียว มีรายได้เพิ่มมากขึ้น ซึ่งจะเป็นการสร้างความเข้มแข็งให้แก่ชาวนาอย่างยั่งยืน

            สำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้ให้ทุนสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับเรื่องข้าวในหลายมิติทั้งทางวิทยาศาสตร์ สังคมและชุมชนมาอย่างต่อเนื่อง และมีองค์ความรู้ด้านนวัตกรรมและระบบสหกรณ์ในระดับหนึ่ง ด้วยเหตุนี้ โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบายในฐานะที่เป็นกลไกหนึ่งของ สกว.ในการนำผลงานวิจัยไปเชื่อมโยงกับนโยบาย จึงมีความประสงค์ที่จะจัดการประชุมเวที สกว. (TRF Forum) ขึ้น เพื่อนำเสนองานวิจัยที่เกี่ยวกับระบบสหกรณ์และนวัตกรรม พร้อมทั้งเพื่อเสนอแนวทางในการแก้ปัญหาเรื่องข้าวอย่างยั่งยืนในเชิงนโยบายแก่กระทรวง ทบวง กรมและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องต่อไป

 

 

วัตถุประสงค์

                1. เพื่อนำเสนอข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับระบบสหกรณ์และการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชาวนา

                2. เพื่อนำเสนอข้อค้นพบ และข้อเสนอแนะเชิงนโยบายที่ได้จากงานวิจัยที่เกี่ยวกับการนำวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสร้างนวัตกรรมใหม่เกี่ยวกับข้าวเพื่อเพิ่มมูลค่าข้าวให้สูงขึ้น

            3. เพื่อให้เกิดการอภิปรายและแลกเปลี่ยนข้อมูลระหว่างฝ่ายวิจัยและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการสร้างความเข้มแข็งขององค์กรชาวนา และการพัฒนานวัตกรรมภาคเกษตร

 

กำหนดการ

เวลา

กิจกรรม

8.30 – 9.15 น.

ลงทะเบียน

9.15 – 9.30 น.

กล่าวเปิดการประชุม โดย ศ.นพ.สุทธิพันธ์ จิตพิมลมาศ (ผู้อำนวยการ สกว.)

 

Series 1 : “การรวมกลุ่มและสหกรณ์…หนึ่งในทางออกของชาวนา”

ผู้ดำเนินรายการ : รศ.ดร.ปัทมาวดี โพชนุกูล (รองผู้อำนวยการด้านการวิจัยเชิงยุทธศาสตร์และรักษาการผู้อำนวยการฝ่าย ฝ่ายชุมชนและสังคม สกว.)

9.30 – 10.00 น.

บรรยายเรื่อง “สถานการณ์ที่สหกรณ์การเกษตรต้องเผชิญ”

       โดย คุณบุญเกิด ภานนท์  (ผจก.สหกรณ์การเกษตรเกษตรวิสัย จ.ร้อยเอ็ด) 

10.00 – 10.30 น.

บรรยายเรื่อง “มองผ่านตัวอย่างของกลุ่มชาวนาที่เข้มแข็ง”

       โดย คุณอดุลย์ โคลนพันธุ์

        (ผู้อำนวยการเครือข่ายวิสาหกิจชุมชน ข้าวสัจธรรมอำนาจเจริญ)

10.30 – 11.00 น.

บรรยายเรื่อง “โอกาสและความท้าทายของการรวมกลุ่ม/สหกรณ์ และข้อเสนอแนะในเชิงนโยบาย”

       โดย รองศาสตราจารย์ จุฑาทิพย์ ภัทราวาท

        (ผู้อำนวยการสถาบันวิชาการด้านสหกรณ์ คณะเศรษฐศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์)

11.00 – 12.00 น.

อภิปราย ถาม-ตอบ และสรุปประเด็นสำคัญ

12.00 – 13.00 น.

รับประทานอาหารกลางวัน

 

Series 2 : “นวัตกรรม…หนึ่งในทางออกของชาวนา”

ผู้ดำเนินรายการ : รศ.สมพร อิศวิลานนท์ (สำนักประสานงานวิจัยเชิงนโยบายเกษตรและเสริมสร้างเครือข่ายงานวิจัยเชิงนโยบาย สกว. และ นักวิชาการอาวุโส สถาบันคลังสมองของชาติ)    

13.00 – 13.30 น.

บรรยายเรื่อง “นวัตกรรมการทำการตลาดข้าว”

        โดย คุณอรุษ นวราช (กรรมการผู้จัดการ สามพรานริเวอร์ไซต์)

13.30 – 14.00 น.

บรรยายเรื่อง “เครื่องต้นแบบสกัดน้ำมันรำข้าวและข้อจำกัดทางนโยบาย”

        โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศุภกิตต์ สายสุนทร

        (รองหัวหน้าภาควิชาเกษตรกลวิธาน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)

14.00 – 14.30 น.

บรรยายเรื่อง “มูลค่าเพิ่มทางเศรษฐกิจ การใช้ประโยชน์ของรำข้าว และการแปรรูป”

        โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อมรรัตน์ ถนนแก้ว

        (อาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอาหาร ม.ทักษิณ วิทยาเขตสงขลา)

14.30 – 16.00 น.

อภิปราย ถาม-ตอบ และสรุปประเด็นสำคัญ

16.00

จบการประชุม

 


 

21-12-59 (40) 21-12-59 (4) 21-12-59 (2)
21-12-59 (10) 21-12-59 (12) 21-12-59 (14)
21-12-59 (17) 21-12-59 (18) 21-12-59 (19)
21-12-59 (25) 21-12-59 (28) 21-12-59 (33)
21-12-59 (37) 21-12-59 (41) 21-12-59 (38)

 

รูปภาพเพิ่มเติม : https://drive.google.com/drive/folders/0B9C98OHn4mDtUk9LY0xLXy12M3M?usp=sharing