TRF Forum ปีที่ 6 ครั้งที่ 9 เรื่อง “การทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมเเละป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย”

logo-facebook3

โครงการสัมมนาทางวิชาการนำเสนอผลงานทางวิจัยสู่การใช้ประโยชน์ในทางกระบวนการทางนิติบัญญัติ

เรื่อง “การทุจริตเชองนโยบาย : มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมเเละป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย”

วันจันทร์ที่ 6 เมษายน 2560 เวลา 12.30-16.30 น.

ณ ห้องสารนิเทศ ชั้น 1 อาคารรัฐสภา 1 กรุงเทพมหานคร

จัดโดย คณะกรรมการวิจัยเเละพัฒนาของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เเละ สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา

ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย


 

หลักหารเเละเหตุผล

     การคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาเรื้อรังในระบบเศรษฐกิจที่เกิดขึ้นทั่วโลกเเละนับวันจะมีกาพัฒนารูปเเบบการคอร์รัปชั่นที่ซับซ้อนมากขึ้น ส่งผลทำให้การติดตามตรวจสอบการคอร์รัปชั่นทำได้ยากลำบากยิ่งขึ้น เเม้ว่าประเทศต่างๆ ทั่วโลกได้พยายามหาเเนวทางในการเเก้ไขปัญหาเพื่อลดความรุนเเรงลงเเต่กระนั้นก็ยังไม่มีมาตรการใดที่เเก้ไขปัญหาได้จริง สำหรับประเทศไทยการคอร์รัปชั่นเป็นปัญหาที่สั่งสมมานานจนหยั่งรากลึกลงในทุกภาคส่วนของสังคมเเละส่งผลกระทบกับการพัฒนาประเทศในวงกว้าง เเม้ว่าประเทศไทยจะให้ความสำคัญเเละพยายามเเก้ไขปัญหาดังกล่าวโดยการจัดตั้งหน่วยงานเเบะองค์กรต่างๆ ขึ้นเพื่อป้องกันเเละปราบปรามการกระทำทุจริตต่างๆ เเต่ไม่อาจกระทำได้ได้อย่างเต็มที่ เนื่องจากผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการคอร์รัปชั่นส่วนใหญ่ต่างมีความสัมพันธ์กับกลุ่มผู้ที่มีอิทธิพลทางการเมือง เเละในหลายกรณ๊ยังพบว่ากลุ่มผู้ที่มีอิทธิพลทางการเมืองต่างมีผลประโยชน์ทับซ้อนจากการดำเนินงานตามโครงการหรือนโยบายของรัฐบาล หรือที่เรียกว่า "การทุจริตเชิงนโยบาย" หรือ "การกำหนดนโยบายที่มีลักษณะเอื้อประโยชน์" ซึ่งเป็นการทุจริตที่มีความซับซ้อน เพราะมีการใช้อำนาจของรัฐผ่านดำเนินงานในทางนโยบาย อาศัยกลไกของภาคเอกชนเข้ามามีส่วนเกี่ยวข้องตลอดจนในบางกรณ๊มีการใช้มิติของความสัมพันธ์กับต่างประเทศเป็นเครื่องมือในการทุจริต เป็นต้น

     การเเก้ไขปัญหาการคอร์รัปชั่นของประเทศไทยจึงถึงหยิบยกขึ้นเป็นวาระของแห่งชาติ เเละเป็นที่คาดหวังของประชาชนเเละทุกภาคส่วน โดยภายใต้การดำเนินงานของกรรมการร่างรัฐธรรมนูธ (กรธ.) ในการจัดทำร่างรัฐธรรมนูธแห่งราชอาณาจักรไทย กรธ.ได้ดำเนินการต่อเนื่องโดนการพิจารณาร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูธที่เกี่ยวข้อง 10 ฉบับ ซึ่งหนึ่งในนั้นคือ พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูธว่าด้วยการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต

     คณะกรรมการการวิจัยเเละพัฒนาของสภาบัญญํติแห่งชาติ เเละสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา ร่วมกับสำนักงานกองทุนสนับสนุนงานวิจัย ได้พิจารราเห็นว่าการสร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องต่อปัญหาการคอร์รัปชั่น โดยเฉพาะในเรื่องการทุจริตเชิงนโยบายซี่งเป็นเรื่องที่มีความสำคัญเเละจำเป็นประกอบกับในปัจจุบันกรรมการร่างรัฐธรรมนูธอยู่ระหว่างการเปิดรับฟังความคิดเห็นจากประชาชนต่อร่างพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูธว่าด้วยการป้องกันเเละปราบปรามการทุจริต จึงเห็นควรให้มีการนำเสนอผลงานทางวิจัย เรื่อง "การทุจริตเชิงโยบาย : มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมเเละป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย" ขึ้น เพื่อให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติเเละผู้ที่เกี่ยวข้องได้รับข้อมูลและองค์ความรู้จากการวิจัยไปใช้ประกอบการพิจารณาตัดสินใจในกระบวนการทางนิติบัญญัติ รวมทั้งเห็นควรให้มีการนำผลงานวิจัยเกี่ยวข้องการทุจริตเชิงนโยบายที่ได้เคยมีการศึกษาวิจัยไว้ในประเทศไทยมาเปยเเพร่สู่การใช้ประโยชน์เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานในกระบวนการนิติบัญญัติด้วย เพื่อให้เกิดมิติเเละมุมมองที่ชัดเจนยิ่งขึ้นต่อเเนวทางการเเก้ไขปัญหาทุจริตคอร์รัปชั่นซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบปฏิบัติราชการให้เป็นไปตมหลักบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดีของสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาอีกทางหนึ่งด้ว


 

วัตถุประสงค์

     เพื่อให้สมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คณะกรรมาธิการ คณะกรรมการ อนุกรมการ ผู้เชี่ยวชาญประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้ชำนาญการประจำตัวสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ผู้ช่วยดำเนินการของสมาชิกสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เเละข้าราชการสำนักงานเลขาธิการเลขาธิการวุฒิสภา ได้รับข้อมูลเเละองค์ความรู้จากผลงานวิจัย มีความพร้อมในการสนับสนุนข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาตัดสินใจในกระบวนการทางนิติบัญญัติ เพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเเละประเทศชาติ

 


 

กำหนดการ

12.30-13.00 น.

ลงทะเบียนและรับเอกสาร

13.00-13.30 น.

พิธีเปิด

– กล่าวรายงานโดย นายพีระศักดิ์ พอจิต

รองประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ คนที่สอง

ในฐานะประธานคณะกรรมการวิจัยและพัฒนาของวุฒิสภา

– กล่าวเปิดการสัมมนาโดย ศาสตราจารย์พิเศษพรเพชร วิชิตชลชัย

ประธานสภานิติบัญญัติแห่งชาติ

13.30-16.30 น.

สัมมนาทางวิชาการเรื่อง “การทุจริตเชิงนโยบาย : มาตรการในทางกฎหมายเพื่อควบคุมเเละป้องกันปัญหาการทุจริตเชิงนโยบายในประเทศไทย”

วิทยากร

1.ศ.ดร.อุดม รัฐอมฤต

2.ผศ.ดร.วีระวัฒน์ จันทโชติ

3.รศ.ดร.ปกป้อง ศรีสนิท

4.ดร.วีระศักดิ์ แสงสารพันธ์

5.ดร.กรรภิรมณ์ โกมลารชุน

ดำเนินรายการ

ผศ.ดร.ภูมิ มูลศิลป์

16.30 น.

ปิดการสัมมนา

 


 

03042560-1 03042560-3
03042560-4 03042560-5
03042560-6 03042560-7
03042560-8 03042560-2
03042560-10 03042560-11