Year Journal Issue Journal Name
2014 TRF Policy Brief ปีที่ 4 ฉบับที่ 9/2557 ปัจจัยก่อเกิดวัฏจักรธุรกิจ และนโยบายการเงิน
2014 TRF Policy Brief ปีที่ 4 ฉบับที่ 8/2557 ทิศทางการแข่งขันและ การอยู่รอดของกาแฟไทย ภายใต้ AEC
2014 TRF Policy Brief ปีที่ 4 ฉบับที่ 7/2557 ทิศทาง อนาคต และแนวทาง ส่งเสริมมันสำปะหลังไทย
2014 TRF Policy Brief ปีที่ 4 ฉบับที่ 6/2557 การเพิ่มศักยภาพยางพาราไทย ภายใต้บริบทการค้า เสรีอาเซียน
2014 TRF Policy Brief ปีที่ 4 ฉบับที่ 5/2557 ปฏิรูปวงการปาล์มน้ำมันไทย เพื่อความอยู่รอดในตลาดโลก
2014 TRF Policy Brief ปีที่ 4 ฉบับที่ 4/2557 บทเรียนจากการพัฒนาระบบการเงิน อิสลามของ ประเทศต่างๆ
2014 TRF Policy Brief ปีที่ 4 ฉบับที่ 3/2557 ศักยภาพของประเทศไทยใน การพัฒนาสถาบัน การเงินอิสลาม
2014 TRF Policy Brief ปีที่ 4 ฉบับที่ 2/2557 โครงสร้างการผลิตกับศักยภาพในการ ส่งออกสินค้าของประเทศไทยและ นัยเชิงนโยบาย
2014 TRF Policy Brief ปีที่ 4 ฉบับที่ 1/2557 การเพิ่มศักยภาพการเป็นศูนย์กลาง สุขภาพของไทย*
2012 TRF Policy Brief ปีที่ 3 ฉบับที่ 23/2555 การลงทุนทางตรงของกลุ่มความร่วมมืออ่าวอาหรับ (The Gulf Cooperation Council – GCC): เปรียบเทียบนโยบายของประเทศไทยและอาเซียนที่มีต่อการลงทุนทางตรงจากกลุ่มGCC