TRF Policy Bulletin ปีที่ 4 เล่มที่ 10/2557

            การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนถูกคาดหวังว่าจะเป็นการเปิดโอกาสทางเศรษฐกิจเป็นอย่างมากต่ออุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ทั้งนี้เพราะการเป็นประชาคมดังกล่าวจะเกิดการเชื่อมต่อทั้งในเชิงกายภาพ เชิงเศรษฐกิจ และสถาบัน ซึ่งจะทำให้การเดินทางท่องเที่ยวในภูมิภาคมีความสะดวกสบายมากยิ่งขึ้น

            อย่างไรก็ตาม ยังมีข้อท้าทายบางอย่างที่หลายฝ่ายยังเป็นกังวลกันอยู่ หนึ่งในนั้นคือเรื่องทรัพยากรมนุษย์ในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของไทย ทั้งนี้ มีข้อเสนอจากหลายฝ่ายว่าประเทศไทยควรเร่งปรับปรุงทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพของทรัพยากรมนุษย์ด้านการท่องเที่ยว ไม่ว่าจะเป็นในภาคของผู้ประกอบการเอง หรือแรงงานในบริการที่เกี่ยวข้องกับการท่องเที่ยวทั้งหมด เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน

           สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) และสำนักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) ได้สนับสนุนทุนชุดโครงการ“วิจัยอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการ”ภายใต้ชุดโครงการวิจัยดังกล่าวมีงานวิจัยจำนวนมากที่ได้ทำการศึกษาการท่องเที่ยวทางเลือกรูปแบบต่างๆซึ่งในจำนวนนี้มี3โครงการที่ได้รับการคัดเลือกให้มานำเสนอข้อค้นพบและข้อเสนอแนะจากงานวิจัยในการประชุมเวทีสกว. (TRF) ที่จัดขึ้นเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 25 สิงหาคม 2557ภายใต้หัวข้อ“การพัฒนาทุนมนุษย์และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและบริการเพื่อรองรับการรวมกลุ่มเศรษฐกิจอาเซียน”ทั้งนี้เนื้อหาหลักในจดหมายข่าวฉบับนี้จะบทสรุปข้อมูลและรายละเอียดที่ได้จากการประชุมครั้งนี้

         ทั้งนี้โครงการกิจกรรมการเชื่อมโยงงานวิจัยกับภาคนโยบาย สกว. ในฐานะผู้จัดทำจดหมายข่าวหวังว่าเนื้อหาในจดหมายข่าวฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ โดยเฉพาะในแง่ของการชี้ให้เห็นถึงประเด็นที่ควรคำนึงถึงในการพัฒนาทุนมนุษย์และผู้ประกอบการในอุตสาหกรรมการท่องเที่ยว เพื่อเตรียมความพร้อมต่อการเข้าสู่ประชาคมอาเซียนที่คาดว่าจะมาพร้อมกับโอกาสที่เปิดกว้างสำหรับอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของประเทศ

 

ภาคภูมิ ทิพคุณ

บรรณาธิการ